Ministro
    Footnotes
    Theme

    Ministro

    Pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo dinhi sa yuta. Ang pinili nga mga sulugoon sa Dios kinahanglan tinawag sa Dios aron makapangalagad diha sa iyang buluhaton. Kon ang tinuod nga mga ministro magbuhat sa kabubut-on sa Ginoo, sila nagbarug sa Ginoo diha sa ilang opisyal nga mga buluhaton ug naglihok ingon nga iyang mga tinugyanan (D&P 64:29), sa ingon nagpasiugda sa buluhaton nga gikinahanglan alang sa kaluwasan sa katawhan. Ang Ginoo naghatag og mga apostoles, mga propeta, mga ebanghelista, halangdon nga mga pari, mga kapitoan, mga anciano, mga obispo, mga pari, mga magtutudlo, mga deakono, mga tabang, ug mga panggamhanan alang sa paghingpit sa mga santos, alang sa buluhaton sa pagpangalagad (Efe. 4:11–16; 1 Cor. 12:12–28; D&P 20; 107).