Pratt, Parley Parker
    Footnotes
    Theme

    Pratt, Parley Parker

    Ang magulang nga igsoon nga lalaki ni Orson Pratt ug usa sa unang Napulog Duha ka mga Apostoles nga gitawag human sa pagpahiuli sa Simbahan sa bag-ong panahon (D&P 124:128–129). Si Parley Pratt gitawag sa unang nagkalain-lain nga mga buluhaton sa misyonaryo sa diha nga ang Ginoo mihatag og usa ka pagpadayag ngadto kaniya pinaagi ni Joseph Smith sa Oktubre 1830 (D&P 32; 50:37).