Pagdumot
    Footnotes
    Theme

    Pagdumot

    Diha sa mga kasulatan, pagkamabatukon, masukulon, ug kasilag.