Pahimulag
    Footnotes
    Theme

    Pahimulag

    Ang paagi sa dili paglakip sa usa ka tawo gikan sa Simbahan ug pagkuha sa tanan nga mga katungod ug mga kahigayunan sa pagkasakop. Mga pangulo sa simbahan mopahimulag sa usa ka tawo gikan sa Simbahan sa panahon lamang nga siya mopili sa pagpuyo nga supak sa mga sugo sa Ginoo ug sa ingon nakapadili angay sa iyang kaugalingon nga mopadayon sa iyang pagpasakop diha sa Simbahan.