Asiria
    Footnotes
    Theme

    Asiria

    Usa ka karaan nga gingharian diin, uban sa iyang kaatbang nga Babelon, nagmando sa kadaghanan sa mga karaan nga mga bansa sa Siria ug Palestina sa kadaghanan sa tibuok nga mga panahon sa Daang Tugon. Bisan pa og ang mga Asiriahanon usa ka dakong kagamhanan sukad sa tunga-tunga sa ikanapulo ug duha ka gatusan B.C. hangtud sa katapusan sa ikapito ka gatusan B.C., sila wala gayud makahimo sa pagtukod og usa ka malungtaron nga politikanhon nga kapunongan. Sila nagmando pinaagi sa kalisang, gidugmok ang ilang mga kaaway pinaagi sa kalayo ug sa espada o sa paghuyang kanila pinaagi sa paghingilin sa dako nga bahin sa lumulupyo ngadto sa lain nga mga bahin sa ilang gingharian. Ang ilang mga alagad wala gayud mohunong nga mahimo nga ilang kaaway, ug ang tibuok palakaw sa gingharian nailhan pinaagi sa walay hunong nga mga pag-alsa. (Tan-awa 2 Hari 18–19; 2 Cron. 32; Isa. 7:17–20; 10; 19; 37.)