Kumpisal, Pagkumpisal
    Footnotes
    Theme

    Kumpisal, Pagkumpisal

    Ang mga kasulatan naggamit sa pagkumpisal sa labing ubos sa duha ka mga paagi. Sa usa ka pagsabut, ang pagkumpisal mao ang pagpahayag sa hugot nga pagtuo diha sa usa ka butang, ingon sa pagkumpisal nga si Jesus mao ang Kristo (Mat. 10:32; Roma 10:9; 1 Juan 4:1–3; D&P 88:104).

    Sa lain nga pagsabut, ang pagkumpisal mao ang pag-angkon sa sala, ingon diha sa usa ka pagkumpisal sa mga sala. Kini mao ang katungdanan sa tanan nga mga tawo sa pagkumpisal sa tanan nila nga mga sala ngadto sa Ginoo ug makabaton sa iyang pagpasaylo (D&P 58:42–43). Kon gikinahanglan, ang mga sala kinahanglan ikumpisal ngadto sa tawo o mga tawo nga gipakasad-an. Bug-at nga mga sala kinahanglan ikumpisal ngadto sa usa ka opisyal sa simbahan (sa kasagaran nga mga hitabo ang obispo).