Sanhedrin
    Footnotes
    Theme

    Sanhedrin

    Ang senado sa mga Judeo ug ang labing taas nga hukmanan sa mga Judeo sa sibil ug sa eklesiastikanhon nga mga butang. Ang Sanhedrin giapilan sa 71 ka mga sakop nga gipili gikan diha sa halangdon nga mga pari, mga tigsulat ug mga anciano. Diha sa mga kasulatan, kini sa kasagaran gitawag og ang konseho. (Mat. 26:59; Mar. 14:55; Buh. 5:34).