Laman
    Footnotes
    Theme

    Laman

    Diha sa Basahon ni Mormon, ang kamagulangan nga anak nga lalaki ni Lehi ug Sariah ug ang kamagulangan nga igsoon nga lalaki ni Nephi (1 Ne. 2:5). Si Laman sa kinatibuk-an mipili sa pagbuhat og dautan kay sa maayo.

    True