Lucas
  Footnotes
  Theme

  Lucas

  Ang tigsulat sa Ebanghelyo ni Lucas ug ang basahon sa mga Buhat diha sa Bag-ong Tugon ug usa ka misyonaryo nga kauban ni Pablo. Siya natawo sa mga ginikanan nga Gresyanhon ug nagbansay sa medisina (Col. 4:14). Si Lucas usa ka edukado. Siya nagpaila sa iyang kaugalingon nga usa ka kauban ni Apostol Pablo sa iyang pagkuyog ni Pablo didto sa Troas (Buh. 16:10–11). Si Lucas usab kauban ni Pablo didto sa Filipos sa katapusan nga panaw ni Pablo sa Jerusalem (Buh. 20:6), ug ang duha nagkauban hangtud sa ilang pag-abut sa Roma. Si Lucas usab kauban ni Pablo sa iyang ikaduhang Romanhon nga pagkabilanggo (2 Tim. 4:11). Ang tradisyon nag-ingon nga siya namatay nga usa ka martir.

  Ang Ebanghelyo ni Lucas

  Usa ka asoy nga sinulat ni Lucas kabahin ni Jesukristo ug sa iyang mortal nga pangalagad. Ang basahon sa Mga Buhat sa mga Apostoles mao ang usa ka sumpay sa ebanghelyo ni Lucas. Si Lucas nagbilin og usa ka maayong pagkasulat nga asoy sa pangalagad ni Jesus, naghulagway kang Jesus ingon nga ang Manluluwas sa mga Judeo ug mga Hentil. Siya daghan og nasulat mahitungod sa mga pagtulun-an ni Jesus ug sa iyang mga binuhatan. Diha sa Lucas lamang kita makakuha og mga asoy sa mga pagduaw ni Gabriel ngadto kang Zacarias ug Maria (Luc. 1); ang pagduaw sa mga magbalantay ngadto sa bata nga si Jesus (Luc. 2:8–18); si Jesus diha sa templo nga nagpanuigon og 12 (Luc. 2:41–52); ang kapitoan gitugyanan ug gipadala (Luc. 10:1–24); si Jesus gisingot og dugo (Luc. 22:44); ang pakigsulti ni Jesus uban sa tulisan diha sa krus (Luc. 23:39–43); ug si Jesus nagkaon og isda ug dugos human sa iyang pagkabanhaw (Luc. 24:42–43).

  Alang sa laktud nga asoy sa kapitulo, Tan-awa, Ebanghelyo, Mga.