Mathusalam
    Footnotes
    Theme

    Mathusalam

    Usa ka anak nga lalaki ni Enoch diha sa Daang Tugon. Si Mathusalam mipuyo sulod sa 969 ka mga tuig (Gen. 5:21–27; Luc. 3:37; Moises 8:7). Siya usa ka matarung nga propeta kinsa gibilin sa yuta sa diha nga ang dakbayan ni Enoch gidala ngadto sa langit. Siya mipabilin sa yuta aron paghatag og usa ka kaliwat diin si Noe magagikan (Moises 8:3–4).