Pulong sa Kaalam
    Footnotes
    Theme

    Pulong sa Kaalam

    Usa ka balaod sa panglawas nga gipadayag sa Ginoo alang sa lawasnon ug espirituhanon nga kaayohan sa mga Santos (D&P 89). Kini nahimo nga kasagaran nga gitawag og Pulong sa Kaalam. Ang Ginoo sa kanunay nagtudlo sa iyang mga sumusunod sa mga baruganan sa panglawas. Ang Ginoo mipadayag ngadto ni Joseph Smith hain nga matang sa mga pagkaon ang kan-on ug hain ang likayan, uban sa usa ka saad sa temporal ug espirituhanon nga mga panalangin tungod sa pagsunod sa Pulong sa Kaalam.