Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 89
nahauna sunod


Seksyon 89

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 27 sa Pebrero 1833 (History of the Church, 1:327–329). Agi og sangputanan sa nag-una nga mga kaigsoonan nga migamit og tabako sa ilang mga tigum, ang Propeta gidasig sa pagpalandong mahitungod sa butang; tungod niini siya nagpakisayud sa Ginoo kalabut niini. Kini nga pagpadayag, nailhan nga ang Pulong sa Kaalam, mao ang sangputanan. Ang unang tulo ka mga bersikulo mao ang una nga nahisulat ingon nga usa ka pagdasig nga pasiuna ug paghulagway pinaagi sa Propeta.

1–9, Ang paggamit sa bino, isug nga mga ilimnon, tabako, ug mainit nga mga ilimnon gidili; 10–17, Mga tanom, mga bunga, unod, ug mga lugas gi-orden alang sa paggamit sa tawo ug sa mga mananap; 18–21, Pagkamasulundon sa balaod sa ebanghelyo, naglakip sa Pulong sa Kaalam, nagdala og temporal ug espirituhanon nga mga panalangin.

1 Ang aPulong sa Kaalam, alang sa kaayohan sa konseho sa halangdon nga mga pari, nagtigum diha sa Kirtland, ug sa simbahan, ug usab sa mga santos sa Zion—

2 Ipadala nga katahuran; nga dili pinaagi sa sugo o pagpugos, apan pinaagi sa pagpadayag ug sa pulong sa kaalam, nagpakita sa han-ay ug akabubut-on sa Dios diha sa temporal nga kaluwasan sa tanan nga mga santos sa katapusan nga mga adlaw—

3 Gihatag alang sa usa ka baruganan uban sa asaad, gipahiangay ngadto sa kasarang sa maluya ug sa labing maluyahon sa tanan nga mga bsantos, kinsa mga santos o matawag nga mga santos.

4 Tan-awa, sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo nganha kaninyo: Agi og sangputanan sa mga adautan ug sa mga laraw nga anaa ug motungha diha sa mga kasingkasing sa bdautan nga mga tawo sa katapusan nga mga adlaw, Ako cnagpasidaan kaninyo, ug magpasidaan kaninyo, pinaagi sa paghatag nganha kaninyo niini nga pulong sa kaalam pinaagi sa pagpadayag—

5 Tungod kay bisan kinsa nga tawo, nga moinom og abino o isug nga ilimnon taliwala kaninyo, tan-awa kini dili maayo, ni angay sa panan-aw sa inyong Amahan, mahimo lamang kini sa panagtigum sa inyong mga kaugalingon sa paghalad sa inyong mga sakramento sa iyang atubangan.

6 Ug, tan-awa, kinahanglan nga kini gayud bino, oo, alunsay nga bino sa ubas, nga inyong kaugalingon nga binuhat.

7 Ug, usab, ang aisug nga mga ilimnon dili alang sa tiyan, apan alang sa paghugas sa inyong mga kalawasan.

8 Ug usab, ang tabako dili alang sa alawas, ni alang sa tiyan, ug dili maayo alang sa tawo, apan usa ka hilba alang sa mga pangos ug sa tanan nga masakiton nga baka, pagagamiton uban sa paghukom ug kahanas.

9 Ug usab, ang mainit nga mga ilimnon dili alang sa lawas o sa tiyan.

10 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ang tanan nga makaayo sa lawas nga mga ahilba gitugot sa Dios alang sa panglawas, kinaiyahan, ug paggamit sa tawo—

11 Matag hilba sa panahon niana, ug matag bunga sa panahon niana; kining tanan gamiton uban ang pagmatngon ug apagpasalamat.

12 Oo, ang aunod usab sa mga bkahayopan ug sa mga mananap sa kahanginan, Ako, ang Ginoo, mitugot alang sa paggamit sa tawo uban sa pagpasalamat; bisan pa niana sila gamiton sa cpagdaginot;

13 Ug kini makapahimuot ngari kanako nga sila dili gayud gamiton, gawas lamang sa mga panahon sa tingtugnaw, o sa tugnaw o sa tinggutom.

14 Ang tanan nga mga alugas gitugutan alang sa paggamit sa tawo ug sa mga kahayopan, nga mahimo nga sangkap sa kinabuhi, dili lamang alang sa tawo apan alang sa mga kahayopan sa umahan, ug sa mga langgam sa langit, ug sa tanan nga mga ihalas nga mga mananap nga nagdagan o nagkamang sa yuta;

15 Ug niini ang Dios nagbuhat alang sa paggamit sa tawo sa mga panahon sa kagutom ug naghingapin nga kagutom lamang.

16 Ang tanan nga mga lugas maayo alang sa pagkaon sa tawo; usab ang bunga sa bagon; kana nga namunga, bisan diha sa yuta o sa ibabaw sa yuta—

17 Hinoon, ang trigo alang sa tawo, ug ang mais alang sa baka, ug ang mga abena alang sa kabayo, ug ang gahi nga mga lugas alang sa mga mananap ug alang sa baboy, ug alang sa tanan nga mga kahayopan sa umahan, ug ang sebada alang sa tanan nga mapuslanon nga mga hayop, ug alang sa dili maisug nga mga ilimnon, ingon usab sa uban nga mga lugas.

18 Ug ang tanan nga mga santos kinsa mahinumdom sa pagsunod ug sa pagbuhat niini nga mga panultihon, maglakaw nga masulundon sa mga sugo, makadawat og maayo nga apanglawas ug uyok sa ilang mga kabukogan;

19 Ug makakita og akaalam ug dako nga mga bahandi sa bkahibalo, gani ang mga tinago nga mga bahandi;

20 Ug amodagan ug dili maluya, og molakaw ug dili makuyapan.

21 Ug Ako, ang Ginoo, mohatag ngadto kanila og usa ka asaad, nga ang tiglaglag nga anghel bmosaylo kanila, ingon sa mga anak sa Israel, ug dili mopatay kanila. Amen.