Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 76


Seksyon 76

Usa ka panan-awon nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta ug Sidney Rigdon, sa Hiram, Ohio, 16 sa Pebrero 1832 (History of the Church, 1:245–252). Pasiuna sa iyang talaan niini nga panan-awon, ang Propeta misulat: “Diha sa akong pagbalik gikan sa komperensya sa Amherst, ako nagpadayon sa paghubad sa mga Kasulatan. Gikan sa nagkalain-lain nga mga pagpadayag nga nadawat, kini nakita nga daghan nga mahinungdanon nga mga punto nga naglakip sa kaluwasan sa tawo, gikuha sa Biblia, o nawala sa wala pa natigum. Kini nagpakita sa tataw gikan sa unsang kamatuoran nga nahibilin, nga kon ang Dios nagganti sa matag usa sumala sa mga binuhatan nga nahimo diha sa lawas ang pulong nga ‘Langit’, nga alang sa walay katapusan nga mga panimalay sa mga Santos, kinahanglan maglakip sa daghan nga mga gingharian kay sa usa. Sumala niana,…samtang naghubad sa Ebanghelyo ni San Juan, ang akong kaugalingon ug si Elder Rigdon nakakita sa mosunod nga panan-awon” (History of the Church, 1:245). Kini human ang Propeta makahubad sa Juan 5:29 nga kining panan-awon gihatag.

1–4, Ang Ginoo mao ang Dios; 5–10, Ang mga misteryo sa gingharian ipadayag ngadto sa tanan nga matinud-anon; 11–17, Ang tanan motungha diha sa pagkabanhaw sa makiangayon o sa dili makiangayon; 18–24, Ang mga lumulupyo sa daghan nga mga kalibutan mao ang anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye ngadto sa Dios pinaagi sa pag-ula ni Jesukristo; 25–29, Ang anghel sa Dios napukan ug nahimo nga yawa; 30–49, Mga anak sa kapildihan mag-antus sa walay katapusan nga panghimaraut; ang tanan nga nahibilin makakab-ut og kaluwasan; 50–70, Ang himaya ug ganti sa gihimaya nga mga binuhat diha sa celestial nga gingharian gihulagway; 71–80, Kadto kinsa makapanunod sa terrestrial nga gingharian gihulagway; 81–113, Mga kahimtang niadto nga anaa sa telestial, terrestrial, ug celestial nga mga himaya gipasabut; 114–119, Ang mga matinud-anon makakita ug makasabut sa mga misteryo sa gingharian sa Dios pinaagi sa gahum sa Balaang Espiritu.

1 aPaminaw, O kamo nga mga langit, ug paminaw, O yuta, ug paglipay kamo nga mga lumulupyo niana, kay ang Ginoo mao ang bDios, ug gawas kaniya cwala nay dManluluwas.

2 aDako ang iyang kaalam, bkatingalahan ang iyang mga pamaagi, ug ang kadako sa iyang mga buhat walay nasayud.

3 Ang iyang mga akatuyoan dili mapakyas, ni adunay bisan kinsa nga makapugong sa iyang kamot.

4 Gikan sa walay katapusan ngadto sa walay katapusan siya mao agihapon, ug ang iyang mga katuigan dili gayud bmatapos.

5 Kay sa ingon miingon ang Ginoo—Ako, ang Ginoo, amaloloy-on ug mabination ngadto niadto kinsa bmahadlok kanako, ug mahimuot sa pagpasidungog niadto kinsa cnag-alagad kanako sa pagkamatarung ug diha sa kamatuoran ngadto sa katapusan.

6 Dako ang ilang ganti ug walay katapusan ang ilang ahimaya.

7 Ug ngadto kanila Ako amagpadayag sa tanan nga mga bmisteryo, oo, tanan nga tinagoan nga mga misteryo sa akong gingharian gikan sa dugay nang panahon, ug alang sa panahon nga moabut, Ako mohimo nga masayran ngadto kanila ang maayo nga kahimuot sa akong kabubut-on mahitungod sa tanan nga mga butang kabahin sa akong gingharian.

8 Oo, gani ang mga kahibulongan sa walay katapusan nga kalibutan sila masayud, ug sa mga butang nga moabut Ako mopakita kanila, bisan sa mga butang sa daghan nga mga kaliwatan.

9 Ug ang ilang akaalam mahimo nga walay kinutuban, ug ang ilang bpanabut moabut sa langit; ug sa ilang atubangan ang kaalam sa makinaadmanon cmahanaw, ug ang panabut sa maalamon mahimo nga walay bili.

10 Kay pinaagi sa akong aEspiritu Ako bmopasabut kanila, ug pinaagi sa akong cgahum Ako mohimo nga sila masayud sa mga tinagoan sa akong kabubut-on—oo, bisan kadto nga mga butang diin ang dmata wala makakita, ni dunggan nga makadungog, ni makasulod ngadto sa kasingkasing sa tawo.

11 Kami, si Joseph Smith, Jun., ug Sidney Rigdon, nga aanaa sa Espiritu sa ikanapulo ug unom nga adlaw sa Pebrero, sa tuig sa atong Ginoo usa kalibo walo ka gatus ug katloan ug duha—

12 Pinaagi sa gahum sa aEspiritu ang among mga bmata nabuksan ug ang among mga panabut nalamdagan, aron makakita ug makasabut sa mga butang sa Dios—

13 Bisan kadto nga mga butang nga gikan sa asinugdanan sa wala pa ang kalibutan, nga gi-orden sa Amahan, pinaagi sa iyang bugtong Anak, kinsa anaa sa dughan sa Amahan, gani gikan sa sinugdanan;

14 Diin kami nagpamatuod; ug ang talaan nga kami nagpamatuod mao ang kahingpitan sa ebanghelyo ni Jesukristo, kinsa mao ang Anak, kinsa kami nakakita ug kinsa kami anakigsulti diha sa langitnon nga bpanan-awon.

15 Kay samtang kami nagbuhat sa buluhaton sa apaghubad diin ang Ginoo nagtudlo ngari kanamo, kami miabut sa bersikulo kawhaan ug siyam sa ikalima nga kapitulo sa Juan, diin gihatag ngari kanamo ingon sa mosunod—

16 Namulong sa pagkabanhaw sa mga patay, mahitungod niadto kinsa amaminaw sa tingog sa bAnak sa Tawo:

17 Ug motungha; sila kinsa nagbuhat og amaayo, sa bpagkabanhaw sa cmakiangayon; ug sila kinsa nagbuhat og dautan, sa pagkabanhaw sa dili makiangayon.

18 Karon kini nakahimo kanamo sa pagkahibulong, kay kini gihatag ngari kanamo sa Espiritu.

19 Ug samtang kami anagpalandong diha niini nga mga butang, ang Ginoo mihikap sa mga mata sa among mga pagsabut ug sila nabuksan ug ang himaya sa Ginoo midan-ag sa palibut.

20 Ug kami nakakita sa ahimaya sa Anak, sa btuo nga kamot sa cAmahan, ug nakadawat sa iyang kahingpitan;

21 Ug nakita ang balaan nga mga aanghel, ug sila kinsa bgisantos sa atubangan sa iyang trono, nagsimba sa Dios, ug sa Kordero, kinsa cnagsimba kaniya hangtud sa kahangturan.

22 Ug karon, human sa daghan nga mga apagpamatuod nga gihatag mahitungod kaniya kini mao ang pagpamatuod, ang katapusan sa tanan, nga kami naghatag mahitungod kaniya: Nga siya bbuhi!

23 Kay kami anakakita kaniya, gani diha sa tuo nga kilid sa bDios; ug kami nakadungog sa tingog nga nagpamatuod nga siya mao ang Bugtong cAnak sa Amahan—

24 Nga pinaagi akaniya, ug ngadto kaniya, ug tungod kaniya, ang mga bkalibutan nalalang, ug ang mga lumulupyo niana mao ang canak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa Dios.

25 Ug kini kami nakakita usab, ug magpamatuod, nga ang aanghel sa Dios kinsa may pagtugot diha sa atubangan sa Dios, kinsa misupak batok sa Bugtong Anak kinsa gihigugma sa Amahan ug kinsa anaa sa dughan sa Amahan, gisalikway gikan sa atubangan sa Dios ug sa Anak.

26 Ug gitawag nga kapildihan, kay ang mga langit naghilak tungod kaniya—siya mao si aLucifer, ang anak sa kabuntagon.

27 Ug kami nakakita, ug tan-awa, siya anahulog! nahulog! gani ang anak sa kabuntagon!

28 Ug samtang kami diha pa ubos sa gahum sa Espiritu, ang Ginoo misugo kanamo nga kami kinahanglan mosulat sa panan-awon; kay kami nakakita ni Satanas, kanang karaan nga abitin, gani ang byawa, kinsa cmisupak batok sa Dios, ug nagtinguha sa pag-ilog sa gingharian sa atong Dios ug sa iyang Kristo—

29 Busa, siya nagpasiugda og agubat batok sa mga santos sa Dios ug miliyok palibut kanila.

30 Ug kami nakakita og panan-awon sa mga pag-antus niadto kinsa siya mihimo og gubat ug nabuntog, kay niini miabut ang tingog sa Ginoo ngari kanamo.

31 Sa ingon miingon ang Ginoo mahitungod niadtong tanan kinsa nasayud sa akong gahum, ug nahimo nga mag-aambit niana, ug mitugot sa ilang kaugalingon pinaagi sa gahum sa yawa nga mahimo nga amabuntog, ug molimud sa kamatuoran ug mosupak sa akong gahum—

32 Sila mao sila kinsa ang mga aanak sa bkapildihan, kinsa Ako moingon nga maayo pa unta kon sila wala gayud matawo;

33 Kay sila mga sudlanan sa mga kaligutgut, gitakda sa pag-antus sa kaligutgut sa Dios, uban sa yawa ug sa iyang mga anghel diha sa kahangturan;

34 Mahitungod niadto kinsa Ako nag-ingon nga walay akapasayloan niini nga kalibutan ni diha sa kalibutan nga moabut—

35 aNaglimud sa Balaan nga Espiritu human makadawat niini, ug naglimud sa Bugtong Anak sa Amahan, nga bnaglansang kaniya diha sa ilang mga hunahuna ug mga kasingkasing ug nagpakaulaw kaniya.

36 Kini mao sila kinsa moadto ngadto sa alim-aw sa kalayo ug asupre, uban sa yawa ug sa iyang mga anghel—

37 Ug sila mao lamang kinsa diin ang ikaduha nga akamatayon adunay gahum;

38 Oo, sa pagkatinuod, sila amao lamang kinsa dili matubos diha sa tukma nga panahon sa Ginoo, human sa mga pag-antus sa iyang kaligutgut.

39 Kay ang tanan nga nahibilin apagadad-on pinaagi sa bpagkabanhaw sa mga patay, ngadto sa kadaugan ug himaya sa cKordero, kinsa gipatay, kinsa anaa sa dughan sa Amahan sa wala pa mabuhat ang mga kalibutan.

40 Ug kini mao ang aebanghelyo, ang maayo nga mga balita, diin ang tingog gawas sa kalangitan nagpamatuod ngari kanamo—

41 Nga siya mianhi sa kalibutan, gani si Jesus, aron ailansang sa krus alang sa kalibutan, ug bmag-antus sa mga sala sa ckalibutan, ug dmagbalaan sa kalibutan, ug sa epaghugas niini gikan sa tanan nga dili matarung;

42 Nga pinaagi kaniya ang tanan unta amaluwas kinsa ang Amahan mibutang ngadto sa iyang gahum ug gibuhat pinaagi kaniya;

43 Kinsa naghimaya sa Amahan, ug nagtubos sa tanan nga mga binuhat sa iyang mga kamot, gawas niadto nga mga anak sa kapildihan kinsa naglimud sa Anak human ang Amahan nakapadayag kaniya.

44 Busa, siya nagluwas sa tanan gawas kanila—sila moadto ngadto sa awalay katapusan nga bsilot, nga mao ang walay kinutuban nga silot, nga mao ang walay katapusan nga silot, sa paghari uban sa cyawa ug sa iyang mga anghel diha sa kahangturan, diin ang ilang mga dulod dili mamatay, ug ang kalayo dili mapalong, nga mao ang ilang kasakit—

45 Ug ang akatapusan niana, ni ang dapit niana, ni ang ilang kasakit, walay tawo nga masayud;

46 Ni kini napadayag, ni gipadayag, ni ipadayag ngadto sa tawo, gawas ngadto kanila nga gihimo nga mga mag-aambit niana;

47 Bisan pa niana, Ako, ang Ginoo, mopakita niini pinaagi sa panan-awon ngadto sa kadaghanan, apan sa diha-diha gitak-upan kini pag-usab;

48 Busa, ang katapusan, ang kalapad, ang kataas, ug ang akalalom, ug ang kaalautan niana, sila wala makasabut, ni bisan kinsa nga tawo gawas niadto kinsa bgitakda ngadto niini nga cpanghimaraut.

49 Ug kami nakadungog sa tingog nga nag-ingon: Isulat ang panan-awon, kay tan-awa, kini mao ang katapusan sa panan-awon sa mga pag-antus sa dili makidios.

50 Ug usab kami magpamatuod—kay kami nakakita ug nakadungog, ug kini mao ang apagpamatuod sa ebanghelyo ni Kristo mahitungod kanila kinsa motungha diha sa bpagkabanhaw sa mga makiangayon—

51 Sila mao sila kinsa nakadawat sa pagpamatuod ni Jesus, ug amituo sa iyang ngalan ug bgibunyagan subay sa cpaagi sa iyang paglubong, dgilubong diha sa tubig sa iyang ngalan, ug kini sumala sa sugo diin siya mihatag—

52 Nga pinaagi sa paghupot sa mga sugo sila unta amahugasan ug bmalimpyohan gikan sa tanan nila nga mga sala, ug makadawat sa Balaan nga Espiritu pinaagi sa pagpandong sa mga ckamot kaniya kinsa dgi-orden ug gibugkos ngadto niini nga egahum;

53 Ug kinsa nakabuntog pinaagi sa hugot nga pagtuo, ug agibugkos pinaagi sa bBalaan nga Espiritu sa saad, diin ang Amahan mipadala diha sa tanan niadto kinsa mga makiangayon ug matarung.

54 Sila mao sila kinsa mao ang simbahan sa aUnang Natawo.

55 Sila mao sila ngadto kansang mga kamot ang Amahan nakahatag sa atanan nga mga butang—

56 Sila mao sila kinsa mga apari ug mga hari, kinsa nakadawat sa iyang kahingpitan, ug sa iyang himaya;

57 Ug mga apari sa Labing Halangdon, subay sa Kapunongan ni Melchizedek, nga subay sa kapunongan ni bEnoch, nga subay sa ckapunongan sa Bugtong Anak.

58 Busa, ingon nga kini nahisulat, sila mga adios, gani ang mga banak sa cDios

59 Busa, ang atanan nga mga butang ila, gani kinabuhi ug kamatayon, o mga butang karon, o mga butang nga moabut, ang tanan ila ug sila kang Kristo, ug si Kristo sa Dios.

60 Ug sila amakabuntog sa tanan nga mga butang.

61 Busa, himoa nga walay tawo nga amohimaya diha sa tawo, apan himoa nga bsiya mohimaya diha sa Dios, kinsa cmobuntog sa tanan nga mga kaaway ubos sa iyang tiil.

62 Kini sila amopuyo diha sa batubangan sa Dios ug sa iyang Kristo hangtud sa kahangturan.

63 Kini mao asila kinsa siya modala uban kaniya, sa diha nga siya bmoabut sa mga panganod sa langit aron cpaghari sa yuta diha sa iyang mga katawhan.

64 Kini mao sila kinsa makaangkon og bahin sa auna nga pagkabanhaw.

65 Kini mao sila kinsa motungha diha sa apagkabanhaw sa mga makiangayon.

66 Kini mao sila kinsa miabut ngadto sa aBukid sa bZion, ug ngadto sa dakbayan sa buhi nga Dios, ang langitnon nga dapit, ang labing balaan sa tanan.

67 Kini mao sila kinsa miabut sa dili maihap nga panon sa mga anghel, ngadto sa kinatibuk-an nga panagtigum sa Simbahan ni aEnoch, ug sa bUnang Natawo.

68 Kini mao sila kansang mga ngalan anahisulat sa langit, diin ang Dios ug si Kristo mao ang mga bmaghuhukom sa tanan.

69 Kini mao sila kinsa mga amakiangayon nga mga tawo nga nahimo nga bhingpit pinaagi ni Jesus ang tigpataliwala sa bag-o nga cpakigsaad, kinsa nagbuhat niini nga hingpit nga dpag-ula pinaagi sa pagpaagas sa iyang kaugalingon nga edugo.

70 Kini mao sila kansang mga lawas mga acelestial, kansang bhimaya ingon niana sa cadlaw, gani ang himaya sa Dios, ang labing halangdon sa tanan, kansang himaya sama sa adlaw sa kawanangan ingon sa nahisulat sa kasulatan.

71 Ug usab, kami nakakita sa kalibutan nga aterrestrial, ug tan-awa ug sud-onga, kini mao sila kinsa anaa sa terrestrial, kansang himaya lahi gikan nianang simbahan sa Unang Natawo kinsa nakadawat sa kahingpitan sa Amahan, gani ingon sa bbulan nga lahi gikan sa adlaw diha sa kawanangan.

72 Tan-awa, kini mao sila kinsa namatay nga awala masayud sa bbalaod;

73 Ug usab sila kinsa mao ang mga aespiritu sa mga tawo nga gibutang sa bbilanggoan, kinsa giduaw sa Anak, ug cmisangyaw sa debanghelyo ngadto kanila, nga sila unta mahukman sumala sa mga tawo diha sa unod;

74 Kinsa wala midawat sa apagpamatuod ni Jesus diha sa unod, apan sa pagkahuman midawat niini.

75 Kini mao sila kinsa mga dungganan nga mga tawo sa yuta kinsa nabutaan pinaagi sa pagkamalimbungon sa mga tawo.

76 Kini mao sila kinsa nakadawat sa iyang himaya, apan dili sa iyang kahingpitan.

77 Kini mao sila kinsa nakadawat sa pagduaw sa Anak, apan dili sa kahingpitan sa Amahan.

78 Busa, sila ang mga alawas nga terrestrial, ug dili mga lawas nga celestial, ug lahi diha sa himaya ingon sa bulan nga lahi gikan sa adlaw.

79 Kini mao sila kinsa dili mga amaisug diha sa pagpamatuod ni Jesus; busa, sila dili makabaton og korona diha sa gingharian sa atong Dios.

80 Ug karon kini mao ang katapusan sa panan-awon nga kami nakakita sa terrestrial, nga ang Ginoo misugo kanamo sa pagsulat samtang kami diha pa ubos sa gahum sa Espiritu.

81 Ug usab, kami nakakita sa himaya sa atelestial, kansang himaya ingon niana sa ubos nga gingharian, gani ingon sa himaya sa mga bitoon nga lahi gikan niana nga himaya sa bulan diha sa kawanangan.

82 Kini mao sila kinsa wala modawat sa ebanghelyo ni Kristo, ni sa apagpamatuod ni Jesus.

83 Kini mao sila kinsa wala molimud sa Balaan nga Espiritu.

84 Kini mao sila kinsa gitambug ngadto sa aimpyerno.

85 Kini mao sila kinsa dili matubos gikan sa ayawa hangtud sa bkatapusan nga pagkabanhaw, hangtud ang Ginoo, gani si Kristo nga cKordero, makahuman sa iyang buluhaton.

86 Kini mao sila kinsa wala makadawat sa iyang kahingpitan diha sa walay katapusan nga kalibutan, apan sa Balaan nga Espiritu pinaagi sa pangalagad sa terrestrial.

87 Ug ang terrestrial pinaagi sa apangalagad sa celestial.

88 Ug usab ang telestial midawat niini sa pagpangalagad sa mga anghel kinsa gitudlo sa pag-alagad kanila, o kinsa gitudlo nga mahimo nga tig-alagad nga mga espiritu alang kanila; kay sila mahimo nga manununod sa kaluwasan.

89 Ug sa ingon kami nakakita, diha sa langitnon nga panan-awon, sa himaya sa telestial, nga walay usa nga makasabut niini;

90 Ug walay tawo nasayud niini gawas kaniya kinsa ang Dios nakapadayag niini.

91 Ug sa ingon kami nakakita sa himaya sa terrestrial nga milabaw diha sa tanan nga mga butang sa himaya sa telestial, bisan diha sa himaya, ug diha sa gahum, ug diha sa kusog, ug diha sa kamandoan.

92 Ug sa ingon kami nakakita sa himaya sa celestial, nga milabaw diha sa tanan nga mga butang—diin ang Dios, gani ang Amahan, maghari diha sa iyang trono hangtud sa kahangturan;

93 Niadto kansang trono ang tanan nga mga butang miyukbo sa mapainubsanon nga apagtahud, ug mihatag kaniya og himaya hangtud sa kahangturan.

94 Sila kinsa mopuyo diha sa iyang aatubangan mao ang simbahan sa bUnang Natawo; ug sila nakakita ingon nga sila nakit-an, ug cnahibalo ingon nga sila nahibaloan, ingon nga nakadawat sa iyang kahingpitan ug sa iyang dgrasya;

95 Ug siya mihimo kanila og amanagsama sa gahum, ug sa kusog, ug sa kamandoan.

96 Ug ang himaya sa celestial lahi, bisan ang himaya sa aadlaw lahi.

97 Ug ang himaya sa terrestrial lahi, bisan ang himaya sa buwan lahi.

98 Ug ang himaya sa telestial lahi, bisan ang himaya sa mga bitoon lahi; kay ang usa ka bitoon lahi kay sa uban nga bitoon sa himaya, bisan pa niana lahi sa usa nga gikan sa lain nga himaya diha sa kalibutan sa telestial;

99 Kay kini mao sila kinsa kang aPablo, ug kang Apollos, ug kang Cefas.

100 Kini mao sila kinsa moingon nga sila pipila sa usa ug pipila sa lain—ang pipila kang Kristo ug ang pipila kang Juan, ug ang pipila kang Moises, ug ang pipila kang Elias, ug ang pipila kang Esaias, ug ang pipila kang Isaias ug ang pipila kang Enoch;

101 Apan wala modawat sa ebanghelyo, ni sa pagpamatuod ni Jesus, ni sa mga propeta, ni sa awalay katapusan nga pakigsaad.

102 Katapusan sa tanan, kining tanan mao sila kinsa dili pagapundukon uban sa mga santos, nga apagasakgawon ngadto sa bsimbahan sa Unang Natawo, ug dawaton ngadto sa panganod.

103 Kini mao asila kinsa mga bbakakon, ug mga barangan, ug mga cmananapaw, ug mga nagbaligya sa dungog, ug kinsa naghigugma ug naghimo og bakak.

104 Kini mao sila kinsa nag-antus sa akaligutgut sa Dios dinhi sa yuta.

105 Kini mao sila kinsa nag-antus sa apanimalos sa walay katapusan nga kalayo.

106 Kini mao sila kinsa gisalikway ngadto sa aimpyerno ug bnag-antus sa kaligutgut sa cMakagagahum nga Dios, hangtud sa dkahingpitan sa mga panahon, sa higayon nga si Kristo emakabuntog sa tanan nga mga kaaway ubos sa iyang mga tiil, ug fmakahingpit sa iyang buluhaton.

107 Sa diha nga siya motugyan sa gingharian, ug mopakita niini ngadto sa Amahan, nga walay mansa, nag-ingon: Ako nakabuntog ug anakatunob-tunob sa bintusan sa bino nga nag-inusara, gani ang intusan sa bino sa kabangis sa kaligutgut sa Makagagahum nga Dios.

108 Ug unya siya pagakoronahan uban sa korona sa iyang himaya, sa paglingkod sa atrono sa iyang gahum sa paghari hangtud sa kahangturan.

109 Apan tan-awa, ug sud-onga, kami nakakita sa himaya ug sa mga lumulupyo sa kalibutan sa telestial, nga sila ingon nga dili maihap sama sa mga bitoon diha sa kawanangan sa langit, o sama sa balas diha sa baybayon sa dagat;

110 Ug nakadungog sa tingog sa Ginoo nga nag-ingon: Kining tanan moluhod, ug matag dila amokumpisal ngadto kaniya kinsa naglingkod diha sa trono hangtud sa kahangturan;

111 Kay sila pagahukman sumala sa ilang mga buhat, ug ang matag tawo makadawat sumala sa iyang kaugalingon nga mga abuhat, alang sa iyang kaugalingon nga kamandoan, diha sa mga bmansyon nga giandam;

112 Ug sila mahimo nga mga sulugoon sa Labing Halangdon; apan adiin ang Ginoo ug si Kristo bnagpuyo sila dili makaadto, mga kalibutan nga walay katapusan.

113 Kini mao ang katapusan sa panan-awon nga kami nakakita, diin kami gisugo sa pagsulat samtang kami diha pa ubos sa gahum sa Espiritu.

114 Apan amahinungdanon ug kahibulongan ang mga buhat sa Ginoo, ug ang mga bmisteryo sa iyang gingharian nga siya mipakita ngari kanamo, walay usa nga makasabut mahitungod sa himaya, ug sa gahum, ug sa kamandoan;

115 Diin siya nagsugo kanamo nga kami dili mosulat samtang kami diha pa ubos sa gahum sa Espiritu, ug dili amatarung alang sa tawo sa paglitok;

116 Ni ang tawo amakahimo nga sila masayran, kay sila lamang makit-an ug bmasabtan pinaagi sa gahum sa Balaan nga Espiritu, diin ang Dios nagtugyan niadto kinsa nahigugma kaniya, ug nagputli sa ilang mga kaugalingon sa iyang atubangan;

117 Ngadto kang kinsa siya naghatag niini nga katungod sa pagtan-aw ug pagkahibalo alang sa ilang mga kaugalingon;

118 Nga pinaagi sa gahum ug pagpakita sa Espiritu, samtang anaa sa unod, sila makasugakod sa iyang atubangan sa kalibutan sa himaya.

119 Ug ngadto sa Dios ug sa Kordero ang himaya, ug dungog, ug kamandoan hangtud sa kahangturan. Amen.