Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 79
nahauna sunod

Seksyon 79

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Marso 1832 (History of the Church, 1:257).

1–4, Si Jared Carter gitawag sa pagsangyaw sa ebanghelyo pinaagi sa Maghuhupay.

1 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, nga kini mao ang akong kabubut-on nga ang akong sulugoon nga si Jared Carter molakaw pag-usab ngadto sa silangan nga bahin sa mga nasud, gikan sa usa ka dapit ngadto sa usa ka dapit, ug gikan sa usa ka dakbayan ngadto sa usa ka dakbayan, diha sa gahum sa apag-orden diin siya gi-orden, magpahayag og maayo nga mga balita sa dako nga kalipay, gani ang walay katapusan nga ebanghelyo.

2 Ug Ako mopadala diha kaniya sa aMaghuhupay, nga motudlo kaniya sa kamatuoran ug sa agianan diin siya molakaw.

3 Ug tungod kay siya matinud-anon, Ako mokorona kaniya pag-usab og mga binugkos.

4 Busa, himoa nga ang imong kasingkasing magmaya, akong sulugoon Jared Carter, ug ayaw akahadlok, miingon ang imong Ginoo, gani si Jesukristo. Amen.