Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 58
nahauna sunod


Seksyon 58

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Zion, sa Lalawigan sa Jackson, Missouri, 1 sa Agosto 1831 (History of the Church, 1:190–195). Sa unang Adlaw nga Igpapahulay human sa pag-abut sa Propeta ug sa iyang mga kauban sa Lalawigan sa Jackson, Missouri, usa ka relihiyoso nga tulumanon gihimo, ug duha ka mga sakop gidawat pinaagi sa bunyag. Niana nga semana, pipila sa mga sakop sa mga Santos sa Colesville nga gikan sa Sanga sa Thompson ug uban pa miabut (tan-awa sa seksyon 54). Ang uban maikagon sa pagkat-on sa kabubut-on sa Ginoo mahitungod kanila diha sa bag-o nga dapit pundukanan.

1–5, Kadto kinsa molahutay sa kalisdanan pagakoronahan uban sa himaya; 6–12, Ang mga Santos gikinahanglan nga mangandam alang sa kaminyoon sa Kordero ug sa panihapon sa Ginoo; 13–18, Mga obispo mga maghuhukom sa Israel, 19–23, Ang mga Santos magsunod sa mga balaod sa yuta; 24–29, Mga tawo kinahanglan mogamit sa ilang kabubut-on sa pagbuhat og maayo; 30–33, Ang Ginoo nagsugo ug nagbakwi; 34–43, Sa paghinulsol, ang mga tawo kinahanglan gayud mokumpisal ug mobiya sa ilang mga sala; 44–58, Ang mga Santos mopalit sa ilang kabilin ug magpundok diha sa Missouri; 59–65, Ang ebanghelyo kinahanglan gayud isangyaw ngadto sa matag linalang.

1 Patalinghug, O kamo nga mga anciano sa akong simbahan, ug paminaw sa akong pulong, ug pagtuon kanako unsa ang akong kabubut-on mahitungod kaninyo, ug usab mahitungod aniini nga yuta ngadto diin Ako mipadala kaninyo.

2 Kay sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, bulahan siya nga anaghupot sa akong mga sugo, bisan dinhi sa kinabuhi o diha sa bkamatayon; ug siya nga cmatinud-anon bisan sa dkalisdanan, ang ganti sa mao dako diha sa gingharian sa langit.

3 Kamo dili makakita uban sa inyong kinaiyanhon nga mga mata, alang karon nga panahon, sa paagi sa inyong aDios mahitungod niadto nga mga butang nga moabut sa umaabut, ug ang bhimaya nga mosunod human sa daghan nga kalisdanan.

4 Kay human sa daghan nga akalisdanan moabut ang mga bpanalangin. Busa ang adlaw moabut nga kamo cpagakoronahan uban sa daghan nga dhimaya; ang takna wala pa, apan duol na.

5 Hinumdumi kini, nga Ako misulti kaninyo kaniadto, nga kamo unta amobutang niini diha sa kasingkasing, ug modawat niana nga mosunod.

6 Tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, kay tungod niini nga hinungdan Ako nagpadala kaninyo—nga kamo unta magmasulundon, ug ang inyong mga kasingkasing amaandam unta sa bpagpamatuod sa mga butang nga moabut;

7 Ug usab nga kamo unta mapasidunggan sa pagpahimutang sa sukaranan, ug sa pagpamatuod sa talaan diha sa yuta diin ang aZion sa Dios mobarug;

8 Ug usab nga ang usa ka bangkete sa pinili nga lamian nga mga pagkaon unta maandam alang sa mga akabus; oo, usa ka bangkete sa pinili nga lamian nga mga pagkaon, sa blawog sa bino nga maayo nga pagkasala, nga ang yuta mahibalo nga ang mga ba-ba sa mga propeta dili mamakak.

9 Oo, usa ka panihapon sa balay sa Ginoo, maayo nga pagkaandam, ngadto diin ang tanan nga mga nasud pagadapiton.

10 Una, ang adunahan ug ang makinaadmanon, ang maalamon ug ang hamili.

11 Ug human niana moabut ang adlaw sa akong gahum; unya ang kabus, ang bakol, ug ang buta, ug ang bungol, moabut ngadto sa akasal sa kordero, ug moambit sa bpanihapon sa Ginoo, nga giandam alang sa mahinungdanon nga adlaw nga moabut.

12 Tan-awa, Ako, ang Ginoo, namulong niini.

13 Ug nga ang apagpamatuod unta moabut gikan sa Zion, oo, gikan sa ba-ba sa dakbayan nga panulundon gikan sa Dios—

14 Oo, alang niini nga katuyoan Ako nagpadala kaninyo dinhi, ug nagpili sa akong sulugoon nga si aEdward Partridge, ug nagtudlo ngadto kaniya sa iyang misyon dinhi niini nga yuta.

15 Apan kon dili siya maghinulsol sa iyang mga sala, nga mao ang pagkawalay pagtuo ug pagkawalay pagbati sa kasingkasing, tuguti siya nga magbantay basin pa kon siya amapukan.

16 Tan-awa ang iyang misyon gihatag ngadto kaniya, ug dili na kini ikahatag pag-usab.

17 Ug kinsa kadto nga gitudlo niini nga misyon gitudlo nga mahimo nga usa ka amaghuhukom sa Israel, sama sa karaan nga mga adlaw, sa pagbahin sa mga yuta nga panulundon sa Dios ngadto sa iyang mga banak;

18 Ug sa paghukom sa iyang mga katawhan pinaagi sa pagpamatuod sa makiangayon, ug pinaagi sa pagtabang sa iyang mga magtatambag, sumala sa mga balaod sa gingharian nga gihatag pinaagi sa mga apropeta sa Dios.

19 Kay sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ang akong balaod pagatipigan niini nga yuta.

20 Ayaw itugot nga ang usa ka tawo maghunahuna nga siya magmamando; apan himoa nga ang Dios momando niana nga paghukom, sumala sa tambag sa iyang kaugalingon nga kabubut-on, o, sa lain nga mga pulong, kaniya nga nagtambag o naglingkod sa hukmanan.

21 Ayaw itugot nga ang usa ka tawo molapas sa mga abalaod sa yuta, kay siya nga nagsunod sa mga balaod sa Dios dili na kinahanglan nga molapas sa mga balaod sa yuta.

22 Busa, magmasulundon sa mga gahum nga anaa karon, hangtud nga asiya maghari kansang katungod mao ang paghari, ug mopukan sa tanan nga mga kaaway sa ilawom sa iyang mga tiil.

23 Tan-awa, ang mga abalaod nga inyong nadawat gikan sa akong mga kamot mao ang mga balaod sa simbahan, ug diha niini nga kahayag kamo modawat kanila. Tan-awa, ania ang kaalam.

24 Ug karon, samtang Ako namulong mahitungod sa akong sulugoon nga si Edward Partridge, kini nga yuta mao ang yuta nga iyang pinuy-anan, ug niadto kinsa iyang gitudlo nga iyang mga magtatambag; ug usab ang yuta nga pinuy-anan kaniya kinsa Ako mitudlo sa pagbantay sa akong abalay tipiganan;

25 Busa, himoa nga sila modala sa ilang mga banay ngadto niini nga yuta, ingon sa ilang gikauyunan tali sa ilang mga kaugalingon ug kanako.

26 Kay tan-awa, kini dili maayo nga Ako magsugo diha sa tanan nga mga butang; kay siya nga gipugos diha sa tanan nga mga butang, ang mao usa ka atapulan ug dili maalamon nga sulugoon; busa siya dili makadawat og ganti.

27 Sa pagkatinuod Ako moingon, ang mga tawo kinahanglan nga amatinguhaon nga moapil diha sa usa ka maayo nga katuyoan, ug mobuhat og daghan nga mga butang diha sa ilang kaugalingon nga gawasnon nga kabubut-on, ug magpahinabo sa daghan nga pagkamatarung;

28 Kay ang gahum anaa kanila, diin sila mga atinugyanan ngadto sa ilang mga kaugalingon. Ug tungod kay ang mga tawo nagbuhat sa maayo sila dili mawad-an sa ilang ganti.

29 Apan siya nga dili mobuhat sa bisan unsa nga butang hangtud nga siya mandoan, ug modawat sa mando uban sa maduha-duhaon nga kasingkasing, ug mosunod niini uban ang pagkatapulan, ang mao apanghimarauton.

30 Kinsa Ako nga anagbuhat sa tawo, miingon ang Ginoo, nga mohimo kaniya nga walay sala nga wala magsunod sa akong mga sugo?

31 Kinsa Ako, miingon ang Ginoo, nga anagsaad ug wala matuman?

32 Ako nagsugo ug ang mga tawo wala mosunod; Ako amobakwi ug sila dili makadawat sa panalangin.

33 Unya sila moingon sa ilang mga kasingkasing: Kini dili buhat sa Ginoo, kay ang iyang mga saad wala matuman. Apan alaot ngadto sa ingon, kay ang ilang ganti nagtago sa akahiladman, ug dili gikan sa kahitas-an.

34 Ug karon Ako mohatag nganha kaninyo og dugang mga panudlo mahitungod niini nga yuta.

35 Kini kaalam ngari kanako nga ang akong sulugoon nga si Martin Harris kinahanglan mahimo nga panig-ingnan ngadto sa simbahan, sa apaghatag sa iyang mga salapi sa atubangan sa obispo sa simbahan.

36 Ug usab, kini mao ang balaod ngadto sa matag tawo nga moabut ngadto niini nga yuta aron sa pagdawat og usa ka kabilin; ug siya mogamit sa iyang mga salapi sumala sa mga kamandoan sa balaod.

37 Ug kini kaalam usab nga kinahanglan adunay mga yuta nga paliton diha sa Independence, alang sa dapit sa balay tipiganan, ug usab alang sa balay aimprintahanan.

38 Ug uban nga mga kamandoan mahitungod sa akong sulugoon nga si Martin Harris ihatag ngadto kaniya pinaagi sa Espiritu, aron siya makadawat sa iyang kabilin ingon nga makaayo kaniya;

39 Ug himoa nga siya maghinulsol sa iyang mga sala, kay siya nagtinguha sa apagdayeg sa kalibutan.

40 Ug usab himoa nga ang akong sulugoon nga si aWilliam W. Phelps mobarug diha sa buhatan ngadto diin Ako mitudlo kaniya, ug modawat sa iyang kabilin diha sa yuta;

41 Ug usab siya kinahanglan maghinulsol, kay Ako, ang Ginoo wala mahimuot kaniya, kay siya nagtinguha og gahum, ug siya dili mapainubsanon diha sa akong atubangan.

42 Tan-awa, siya kinsa anaghinulsol sa iyang mga sala, ang mao bgipasaylo, ug Ako, ang Ginoo, dili na cmahinumdom kanila.

43 Pinaagi niini kamo masayud kon ang usa ka tawo naghinulsol sa iyang mga sala—tan-awa, siya amokumpisal kanila ug bmobiya kanila.

44 Ug karon, sa pagkatinuod, Ako moingon mahitungod sa nahibilin nga mga anciano sa akong simbahan, ang panahon wala pa moabut, sulod sa daghan nga mga katuigan, alang kanila sa pagdawat sa ilang kabilin dinhi niini nga yuta, gawas kon sila magtinguha niini pinaagi sa pag-ampo diha sa hugot nga pagtuo, gawas kon kini itudlo ngadto kanila sa Ginoo.

45 Kay, tan-awa, sila amopundok sa mga katawhan gikan sa mga kinatumyan sa yuta.

46 Busa, pagpundok sa inyong mga kaugalingon; ug sila kinsa wala matudlo sa pagpabilin niini nga yuta, himoa nga sila mosangyaw sa ebanghelyo diha sa palibut nga mga rehiyon; ug human niana himoa nga sila mobalik ngadto sa ilang mga panimalay.

47 Himoa nga sila mosangyaw diha sa agianan, ug amopamatuod sa kamatuoran diha sa tanan nga mga dapit, ug motawag sa mga adunahan, sa hamili ug sa yano, ug sa kabus aron maghinulsol.

48 Ug himoa nga sila motukod og mga asimbahan, hangtud nga ang mga lumulupyo sa yuta maghinulsol.

49 Ug himoa nga adunay tinugyanan nga itudlo pinaagi sa tingog sa simbahan, ngadto sa simbahan sa Ohio, sa pagdawat og mga salapi sa pagpalit og mga yuta diha sa aZion.

50 Ug Ako mohatag ngadto sa akong sulugoon nga si Sidney Rigdon og usa ka sugo, nga siya amosulat og usa ka paghulagway sa yuta sa Zion, ug usa ka pahayag sa kabubut-on sa Dios, ingon nga kini mahimo nga mahibaloan pinaagi sa Espiritu ngadto kaniya;

51 Ug usa ka epistola ug dokumento, nga ipakita ngadto sa tanan nga mga simbahan sa pagbaton og mga salapi, nga ihatag ngadto sa mga kamot sa obispo, sa iyang kaugalingon o sa tinugyanan, ingon nga makaayo kaniya o ingon sa iyang pagtudlo, sa pagpalit og mga yuta alang sa kabilin ngadto sa mga anak sa Dios.

52 Kay, tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ang Ginoo buot nga ang mga tinun-an ug ang mga katawhan kinahanglan moabli sa ilang mga kasingkasing, bisan sa pagpalit niining tibuok nga rehiyon sa nasud diha-diha kon ang panahon motugot.

53 Tan-awa, ania ang kaalam. Himoa nga sila mobuhat niini tingali unya og sila dili makadawat og akabilin, gawas kon kini pinaagi sa pagpaagas og dugo.

54 Ug usab, tungod kay adunay yuta nga nakuha, himoa nga adunay mga tigtrabaho sa tanan nga matang nga ipadala ngadto niini nga yuta, aron sa paghago alang sa mga santos sa Dios.

55 Himoa nga ang tanan niini nga mga butang buhaton sa maayo nga paagi; ug himoa nga ang mga kahigayunan sa mga yuta ipahibalo matag karon ug unya pinaagi sa obispo o sa tinugyanan sa simbahan.

56 Ug himoa ang buluhaton sa pagtigum dili madali-dali, ni pinaagi sa kasamok; apan himoa nga kini pagabuhaton ingon sa tambag sa mga anciano sa simbahan diha sa mga komperensya, sumala sa kahibalo nga ilang madawat matag karon ug unya.

57 Ug himoa nga ang akong sulugoon nga si Sidney Rigdon mopahinungod ug mohalad niini nga yuta, ug ang dapit alang sa atemplo, ngadto sa Ginoo.

58 Ug himoa nga usa ka komperensya sa panagtigum ipatawag; ug human niana himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Sidney Rigdon ug si Joseph Smith, Jun., mobalik, ug usab si Oliver Cowdery uban kanila, sa pagtapos sa nahibilin nga buluhaton nga Ako mitudlo ngadto kanila diha sa ilang kaugalingon nga yuta, ug ang nahibilin apagamandoan pinaagi sa mga komperensya.

59 Ug ayaw tuguti si bisan kinsa nga tawo sa pagbalik gikan niini nga yuta gawas kon siya amagpamatuod diha sa agianan, niana nga iyang nahibaloan ug gituohan nga labing tinuod.

60 Himoa nga kanang gitugyan diha kang Ziba Peterson bawion gikan kaniya; ug himoa nga siya mobarug ingon nga usa ka sakop diha sa simbahan, ug maghago sa iyang kaugalingon nga mga kamot, uban sa mga kaigsoonan, hangtud siya sa igo amapanton alang sa tanan niya nga mga sala; kay siya wala mokumpisal kanila, ug siya naghunahuna sa pagtago kanila.

61 Himoa nga ang nahibilin sa mga anciano niini nga simbahan, kinsa moanhi niini nga yuta, ang uban kinsa hilabihan ka bulahan gani dili masukod, usab mohimo og usa ka komperensya dinhi niini nga yuta.

62 Ug himoa nga ang akong sulugoon nga si Edward Partridge modumala sa komperensya nga ilang pagahimoon.

63 Ug himoa nga sila usab mobalik, mosangyaw sa ebanghelyo diha sa agianan, nagpamatuod sa mga butang nga gipadayag ngadto kanila.

64 Kay, sa pagkatinuod, ang tingog kinahanglan mogawas gikan niini nga dapit ngadto sa tibuok kalibutan, ug ngadto sa labing hilit nga mga bahin sa yuta—ang ebanghelyo kinahanglan gayud aisangyaw ngadto sa matag linalang, uban sa mga btimailhan nga mosunod kanila nga nagtuo.

65 Ug tan-awa ang Anak sa Tawo amoabut. Amen.