Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 48


Seksyon 48

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, Marso 1831 (History of the Church, 1:166–167). Ang Propeta nagpakisayud sa Ginoo mahitungod sa paagi sa palakaw sa pagpangita og mga yuta alang sa kapuy-an sa mga Santos. Kini mao ang mahinungdanon nga butang tungod sa paglangyaw sa mga sakop sa Simbahan gikan sa silangan nga bahin sa Tinipong Bansa, sa pagsunod sa sugo sa Ginoo nga sila managtigum sa Ohio (tan-awa sa mga seksyon 37:1–3; 45:64).

1–3, Ang mga Santos sa Ohio kinahanglan nga makigbahin sa ilang mga yuta ngadto sa ilang mga kaigsoonan; 4–6, Ang mga Santos kinahanglan nga mopalit og mga yuta, motukod og dakbayan, ug mosunod sa tambag sa ilang tigdumala nga mga opisyal.

1 Kini gikinahanglan nga kamo magpabilin alang karon nga panahon sa inyong mga dapit nga gipuy-an, kon kini angay sa inyong mga kahimtang.

2 Ug tungod kay kamo adunay mga yuta, kamo amohatag ngadto sa inyong mga kaigsoonan sa silangan;

3 Ug tungod kay kamo walay mga yuta, himoa nga sila mopalit alang niini nga panahon diha niadto nga mga rehiyon sa palibut, nga makaayo kanila, kay kini gikinahanglan gayud nga sila adunay mga dapit nga kapuy-an karon nga panahon.

4 Kinahanglan gayud nga kamo magtigum sa tanan nga mga salapi kutob sa inyong mahimo, ug nga kamo magbaton sa tanan kutob sa inyong mahimo sa pagkamatarung, aron moabut ang panahon nga kamo makahimo sa apagpalit og yuta alang sa usa ka kabilin, bgani bisan og dakbayan.

5 Ang dapit dili pa ikapadayag; apan human ang inyong mga kaigsoonan moabut gikan sa silangan aadunay mga tawo nga itudlo, ug ngadto kanila kini ihatag sa bpagkasayud sa dapit, o ngadto kanila kini ipadayag.

6 Ug sila pagapilion aron mopalit sa mga yuta, ug sa pagsugod sa pagpahimutang sa katukuran sa adakbayan; ug unya kamo magsugod sa pagpundok uban sa inyong mga banay, matag tawo sumala sa iyang bbanay, sumala sa ilang mga kahimtang, ug sa gitudlo ngadto kaniya pinaagi sa kapangulohan ug sa obispo sa simbahan, sumala sa mga balaod ug sa mga sugo nga inyong nadawat, ug nga inyong madawat sa umaabut. Bisan pa niana. Amen.