Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 72
nahauna sunod


Seksyon 72

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 4 sa Disyembre 1831 (History of the Church, 1:239–241). Daghan sa mga anciano ug mga sakop nanagtigum sa pagtuon sa ilang buluhaton ug aron makadawat pa og dugang nga mga pagtulun-an sa Simbahan. Kini nga seksyon mao ang usa ka pagtigum sa duha ka pagpadayag nga nadawat sa mao nga adlaw. Bersikulo 1 ngadto sa 8 nagpahibalo sa balaan nga tawag ni Newel K. Whitney ingon nga usa ka obispo. Siya niana natawag ug na-orden, human diin ang mga bersikulo 9 ngadto sa 26 nadawat, naghatag og dugang nga mga kasayuran sa mga buluhaton sa obispo.

1–8, Mga anciano mohatag og asoy sa ilang pagkatinugyanan ngadto sa obispo; 9–15, Ang obispo magbantay sa balay tipiganan ug mag-amuma alang sa kabus ug sa timawa; 16–26, Mga obispo magpamatuod sa katakus sa mga anciano.

1 Patalinghug, ug paminaw ngadto sa tingog sa Ginoo, O kamo kinsa nanagtigum sa inyong kaugalingon nga naghiusa, kinsa mao ang ahalangdon nga mga pari sa akong simbahan, ngadto kinsa ang bgingharian ug gahum gikahatag.

2 Kay sa pagkatinuod sa ingon miingon ang Ginoo, kini angay ngari kanako alang sa usa ka aobispo nga itudlo nganha kaninyo, o kanimo, ngadto sa simbahan niini nga bahin sa ubasan sa Ginoo.

3 Ug sa pagkatinuod diha niini nga butang kamo nakabuhat nga makinaadmanon, kay kini gikinahanglan sa Ginoo, sa kamot sa matag atinugyanan, bpaghatag og asoy sa iyang cpagkatinugyanan, karon ug sa kahangturan.

4 Kay siya kinsa matinud-anon ug amaalamon diha sa panahon pagaisipon nga takus sa pagpanunod sa mga bmansyon nga giandam alang kaniya sa akong Amahan.

5 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ang mga anciano sa simbahan niini nga bahin sa akong aubasan mohatag og husay sa ilang pagkatinugyanan ngadto sa obispo, kinsa Ako motudlo niini nga bahin sa akong ubasan.

6 Kini nga mga butang ibutang sa talaan, nga ihatag ngadto sa obispo sa Zion.

7 Ug ang buluhaton sa aobispo mahimo nga masayran pinaagi sa mga sugo nga gikahatag, ug sa tingog sa komperensya.

8 Ug karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga ang akong sulugoon nga si aNewel K. Whitney mao ang tawo kinsa itudlo ug i-orden ngadto niini nga gahum. Kini mao ang kabubut-on sa Ginoo nga inyong Dios, nga inyong Manunubos. Bisan pa niana. Amen.

9 Ang pulong sa Ginoo, nga dugang sa balaod nga gikahatag, naghimo og kasayuran sa katungdanan sa obispo kinsa na-orden ngadto sa simbahan niini nga bahin sa ubasan, nga sa pagkatinuod mao kini—

10 Sa pagbantay sa abalay tipiganan sa Ginoo; sa pagdawat sa mga salapi sa simbahan niini nga bahin sa ubasan;

11 Sa pagkuha og husay sa mga anciano sama kaniadto ingon nga gisugo; ug sa apag-alagad sa ilang mga gikinahanglan, kinsa mobayad alang niana nga ilang nadawat, tungod kay niana sila adunay ikabayad.

12 Nga kini usab pahinungod ngadto sa kaayohan sa simbahan, ngadto sa kabus ug sa timawa.

13 Ug siya kinsa awalay katakus sa pagbayad niana, ang bayranan pagakuhaon ug ihatag ngadto sa obispo sa Zion, kinsa mobayad sa utang gikan niana diin ang Ginoo mobutang nganha sa iyang mga kamot.

14 Ug ang mga kahago sa matinud-anon kinsa naghago sa mga butang nga espirituhanon, sa pagpangalagad sa ebanghelyo ug sa mga butang sa gingharian ngadto sa simbahan, ug ngadto sa kalibutan, motubag sa mga utang ngadto sa obispo sa Zion.

15 Busa kini mogawas gikan sa simbahan, kay sumala sa abalaod matag tawo nga moabut ngadto sa Zion kinahanglan mopahimutang sa tanan nga mga butang sa atubangan sa obispo sa Zion.

16 Ug karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga sa matag anciano niini nga bahin sa ubasan kinahanglan mohatag og asoy sa iyang pagkatinugyanan ngadto sa obispo niini nga bahin sa ubasan—

17 Usa ka akalig-unan gikan sa maghuhukom o sa obispo niini nga bahin sa ubasan, ngadto sa obispo sa Zion, maghatag sa matag tawo nga mauyunon, ug motubag sa tanan nga mga butang, alang sa kabilin, ug pagadawaton ingon sa usa ka maalamon nga btinugyanan ug ingon sa usa ka matinud-anon nga mamumuo;

18 Kay kon dili siya dili pagadawaton sa obispo sa Zion.

19 Ug karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, himoa nga ang matag anciano kinsa mohatag og asoy ngadto sa obispo sa simbahan niini nga bahin sa ubasan irekomen sa simbahan o mga simbahan, diin siya naghago, nga siya mohatag sa iyang kaugalingon ug sa iyang mga asoy nga uyunan diha sa tanan nga mga butang.

20 Ug usab, himoa nga ang akong mga sulugoon kinsa gitudlo nga mga tinugyanan diha sa mga asinulat sa akong simbahan makapangayo og panabang sa obispo o mga obispo sa tanan nga mga butang—

21 Nga ang mga apagpadayag mamantala, ug moadto ngadto sa mga lumulupyo sa yuta; nga sila usab makakuha og mga salapi nga makahatag og kaayohan sa simbahan diha sa tanan nga mga butang;

22 Nga sila usab mohatag sa ilang mga kaugalingon nga uyunan diha sa tanan nga mga butang, ug isipon ingon nga maalamon nga mga tinugyanan.

23 Ug karon, tan-awa, kini mahimo nga panig-ingnan alang sa tanan nga nagkalain-lain nga mga sanga sa akong simbahan, diha sa bisan diin nga yuta sila pagatukuron. Ug karon Ako motapos sa akong mga gipamulong. Amen.

24 Pipila sa mga pulong agi og dugang sa mga balaod sa gingharian, mahitungod sa mga sakop sa simbahan—sila nga anatudlo pinaagi sa Balaan nga Espiritu sa pag-adto ngadto sa Zion, ug sila kinsa adunay kahigayunan sa pag-adto ngadto sa Zion—

25 Himoa nga sila modala ngadto sa obispo og usa ka kalig-unan gikan sa tulo ka mga anciano sa simbahan, o usa ka kalig-unan gikan sa obispo;

26 Kay kon dili siya kinsa moadto ngadto sa yuta sa Zion dili pagaisipon nga sa usa ka maalamon nga tinugyanan. Kini mao usab ang panig-ingnan. Amen.