Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 5
nahauna sunod


Seksyon 5

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Harmony, Pennsylvania, Marso 1829, sa hangyo ni Martin Harris (History of the Church, 1:28–31).

1–10, Kini nga kaliwatan makadawat sa pulong sa Ginoo pinaagi ni Joseph Smith; 11–18, Tulo ka mga saksi mopamatuod sa Basahon ni Mormon; 19–20, Ang pulong sa Ginoo mapamatud-an sama sa nangagi nga mga panahon; 21–35, Si Martin Harris mahimo nga maghinulsol ug mahimo nga usa sa mga saksi.

1 Tan-awa, Ako moingon nganha kanimo, nga ang akong sulugoon si aMartin Harris nagtinguha og kamatuoran gikan kanako, nga ikaw, akong sulugoon Joseph Smith, Jun., nakabaton sa mga bpalid diin ikaw mipamatuod ug mihatag og kamatuoran nga imong nadawat gikan kanako;

2 Ug karon, tan-awa, kini ang imong isulti ngadto kaniya—siya kinsa namulong nganha kanimo, miingon nganha kanimo: Ako, ang Ginoo, mao ang Dios, ug naghatag niini nga mga butang nganha kanimo, akong sulugoon Joseph Smith, Jun., ug nagsugo kanimo nga ikaw mobarug nga usa ka asaksi niini nga mga butang;

3 Ug Ako nakahimo kanimo nga ikaw mosulod ngadto sa pakigsaad uban kanako, nga dili nimo ipakita kanila gawas niadto nga mga atawo kinsa Ako misugo kanimo; ug ikaw walay bgahum ibabaw kanila gawas nga Ako motugot niini nganha kanimo.

4 Ug ikaw adunay gasa sa paghubad sa mga palid; ug kini mao ang unang gasa nga Ako mitugyan diha kanimo; ug Ako misugo nga ikaw dili na moangkon og lain nga gasa hangtud nga ang akong katuyoan matuman dinhi niini; kay Ako motugyan nganha kanimo sa walay lain nga gasa hangtud kini matapos.

5 Sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, nga ang kaalaot moabut nganha sa mga lumulupyo sa yuta kon sila adili mopatalinghug sa akong mga pulong;

6 Kay human dinhi ikaw aordinahan ug molakaw ug mosangyaw sa akong mga bpulong ngadto sa mga katawhan.

7 Tan-awa, kon sila dili motuo sa akong mga pulong, sila dili amotuo kanimo, akong sulugoon Joseph, kon mahimo nga ikaw makapakita kanila sa tanan niini nga mga butang diin Ako mitugyan nganha kanimo.

8 O, kini nga adili matuohon ug btikig og liog nga kaliwatan—ang akong kasuko nagdilaab batok kanila.

9 Tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, Ako amigahin niadto nga mga butang nga Ako nagtugyan nganha kanimo, akong sulugoon Joseph, alang sa maalamon nga katuyoan ngari kanako, ug kini ipahibalo ngadto sa umaabut nga mga kaliwatan;

10 Apan kini nga kaliwatan makabaton sa akong pulong pinaagi kanimo;

11 Ug dugang pa sa imong apagpamatuod, ang pagpamatuod sa tulo sa akong mga sulugoon, kinsa Ako mitawag ug mi-orden, ngadto kinsa Ako mopakita niini nga mga butang, ug sila molakaw uban sa akong mga pulong nga gihatag pinaagi kanimo.

12 Oo, nga sila masayud sa pagkatinuod nga kini nga mga butang mga tinuod, kay gikan sa langit Ako mopahayag niini ngadto kanila.

13 Ako mohatag kanila og gahum nga sila makakita ug makasud-ong niini nga mga butang nga sila ingon;

14 Ug awalay bisan kinsa nga Ako motugyan niini nga gahum, sa pagdawat niining sama nga pagpamatuod taliwala niini nga kaliwatan, ug kini ang sinugdanan sa paggula ug sa pagtungha sa akong bsimbahan gikan sa kamingawan—tin-aw sama sa cbulan, ug matahum sama sa adlaw, ug makalilisang sama sa kasundalohan nga nagdala og mga bandila.

15 Ug ang pagpamatuod sa tulo ka mga asaksi Ako mopadala sa akong pulong.

16 Ug tan-awa, kinsa kadto nga amotuo sa akong mga pulong, kanila Ako bmopadala uban sa cpagtuga sa akong dEspiritu; ug sila ematawo gikan kanako, gani sa tubig ug sa Espiritu—

17 Ug ikaw kinahanglan maghulat una sa makadiyut, kay ikaw wala pa ama-orden

18 Ug ang ilang pagpamatuod mosangput usab ngadto sa apagpanghimaraut niini nga kaliwatan kon sila magpatig-a sa ilang mga kasingkasing batok kanila;

19 Kay ang makapasubo nga asilot modangat diha sa mga lumulupyo sa yuta, ug magpadayon nga ibu-bu sa matag karon ug unya, kon sila dili bmaghinulsol, hangtud ang yuta cmahaw-ang ug ang mga lumulupyo niini mahanaw ug malaglag sa hingpit pinaagi sa kahayag sa akong dpag-anhi.

20 Tan-awa, Ako mosulti kaninyo niini nga mga butang, sama nga Ako usab amisulti sa mga katawhan sa pagkalaglag sa Jerusalem; ug ang akong bpulong mapamatud-an niini nga panahon sama nga kini sukad niadto napamatud-an na.

21 Ug karon Ako magsugo kanimo, akong sulugoon Joseph, sa paghinulsol ug sa paglakaw sa labing matarung diha sa akong atubangan, ug sa dili pagtugyan ngadto sa mga pagdani sa mga tawo;

22 Ug nga ikaw magmalig-on sa apaghupot sa mga sugo diin Ako misugo kanimo; ug kon ikaw mohimo niini, tan-awa Ako motugyan nganha kanimo sa kinabuhi nga dayon, bisan kon ikaw bmamatay.

23 Ug karon, usab, Ako mamulong nganha kanimo, akong sulugoon Joseph, mahitungod sa atawo nga nagtinguha sa kamatuoran—

24 Tan-awa, Ako moingon ngadto kaniya, iyang gihimaya ang iyang kaugalingon ug wala moyukbo sa iyang kaugalingon og igo diha sa akong atubangan; apan kon siya moluhod diha sa akong atubangan, ug magpaubos sa iyang kaugalingon diha sa gamhanan nga pag-ampo ug hugot nga pagtuo, sa pagkamatinud-anon sa iyang kasingkasing, niana Ako motugyan ngadto kaniya sa apagsud-ong sa mga butang nga iyang gitinguha nga makita.

25 Ug unya siya moingon ngadto sa mga katawhan niini nga kaliwatan: Tan-awa, ako nakakita sa mga butang diin ang Ginoo nagpakita ngadto kang Joseph Smith, Jun., ug ako anakahibalo sa pagkatinuod nga sila tinuod, kay ako nakakita kanila, kay sila gipakita ngari kanako pinaagi sa gahum sa Dios ug dili pinaagi sa tawo.

26 Ug Ako ang Ginoo magsugo kaniya, akong sulugoon nga si Martin Harris, nga siya dili na mosulti ngadto kanila mahitungod niini nga mga butang, gawas kon siya moingon: Ako nakakita kanila, ug sila gipakita ngari kanako pinaagi sa gahum sa Dios; ug kini ang mga pulong nga iyang isulti.

27 Apan kon siya molimud niini siya makalapas sa pakigsaad nga anaa kaniya sa wala pa siya makigsaad kanako, ug tan-awa, siya gipanghimaraut.

28 Ug karon, gawas kon siya magpaubos sa iyang kaugalingon ug moila ngari kanako sa mga butang nga iyang nabuhat nga mga sayop, ug makigsaad kanako nga siya maghupot sa akong mga sugo, ug mogamit sa hugot nga pagtuo ngari kanako, tan-awa, Ako moingon ngadto kaniya, siya dili makabaton niana nga mga hunahuna, kay Ako dili motugyan ngadto kaniya og mga hunahuna sa mga butang nga Ako namulong.

29 Ug kon kini mao ang mahitabo, Ako magsugo kanimo, akong sulugoon Joseph, nga ikaw mosulti ngadto kaniya, nga siya dili na magbuhat pa, ni magsamok kanako pag-usab mahitungod niini nga butang.

30 Ug kon kini mao ang mahitabo, tan-awa, Ako moingon nganha kanimo Joseph, kon ikaw makahubad og pipila na ka mga pahina ikaw mohunong sa mubo nga panahon, hangtud nga Ako magsugo kanimo pag-usab; unya ikaw mahimo nga mohubad pag-usab.

31 Ug gawas nga ikaw mobuhat niini, tan-awa, ikaw mawad-an og gasa, ug Ako mokuha sa mga butang nga Ako mitugyan diha kanimo.

32 Ug karon, tungod kay Ako nakapanglantaw na nga adunay nagtago aron sa paglaglag kanimo, oo, Ako nakapanglantaw na nga kon ang akong sulugoon nga si Martin Harris dili magpaubos sa iyang kaugalingon ug modawat sa kamatuoran nga gikan sa akong kamot, nga siya mahulog ngadto sa kalapasan;

33 Ug adunay daghan nga nagtago aron sa apaglaglag kanimo gikan sa ibabaw sa yuta; ug tungod niini, nga ang imong mga adlaw mahimo nga molungtad, Ako nakahatag nganha kanimo niini nga mga sugo.

34 Oo, kay tungod niini Ako nakaingon: Hunong, ug barug hangtud Ako magsugo kanimo, ug Ako amosangkap sa mga paagi diin ikaw makatuman sa butang diin Ako misugo kanimo.

35 Ug kon ikaw amagmatinud-anon sa paghupot sa akong mga sugo, ikaw bpagabayawon sa katapusan nga adlaw. Amen.