Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 71
nahauna sunod


Seksyon 71

Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta ug Sidney Rigdon, sa Hiram, Ohio, 1 sa Disyembre 1831 (History of the Church, 1:238–239). Ang Propeta nagpadayon sa paghubad sa Biblia uban ni Sidney Rigdon ingon nga iyang tigsulat hangtud nga kini nga pagpadayag nadawat, diin nga panahon kini gihunungan sa mubo nga higayon aron paghimo kanila sa pagtuman sa sugo nga nahatag dinhi. Ang mga kaigsoonan manlakaw sa pagsangyaw aron sa paghupay sa dili mahigalaon nga mga pagbati nga milambo batok sa Simbahan nga mao ang sangputanan sa pagmantala sa uban nga mga sinulat sa pamantalaan pinaagi ni Ezra Booth, kinsa sa hingpit mibiya sa tinuohan.

1–4, Sila si Joseph Smith ug Sidney Rigdon gipadala ngadto aron sa pagpahayag sa ebanghelyo; 5–11, Mga kaaway sa mga Santos pagalibugon.

1 Tan-awa, busa miingon ang Ginoo nganha kaninyo nga akong mga sulugoon Joseph Smith, Jun., ug aSidney Rigdon, nga ang panahon sa pagkatinuod moabut nga kini gikinahanglan ug angay ngari kanako nga kamo kinahanglan mobuka sa inyong mga ba-ba sa bpagpahayag sa akong ebanghelyo, sa mga butang sa gingharian, magpatin-aw sa mga cmisteryo dinha gikan sa mga kasulatan, sumala niana nga bahin sa Espiritu ug gahum nga ihatag nganha kaninyo, gani ingon sa akong kabubut-on.

2 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ipahayag ngadto sa kalibutan diha sa palibut nga mga rehiyon, ug diha sa simbahan usab, sulod sa usa ka gidugayon nga panahon, gani hangtud nga kini mahimo nga masayran nganha kaninyo.

3 Sa pagkatinuod kini mao ang misyon sulod sa usa ka panahon, nga Ako mohatag nganha kaninyo.

4 Busa, paghago kamo diha sa akong ubasan. Magtawag diha sa mga lumulupyo sa yuta, ug magpamatuod, ug moandam sa agianan alang sa mga sugo ug sa mga pagpadayag nga moabut.

5 Karon, tan-awa kini mao ang kaalam; kinsa kadto nga mobasa, himoa nga siya amakasabut ug bmodawat usab;

6 Kay ngadto kaniya nga nakadawat ihatag ang labaw nga akabuhong, gani ang gahum.

7 Busa, abuntuga ang inyong mga kaaway; magtawag kanila sa bpagpakigkita kaninyo diha sa dayag, ug diha sa tago; ug tungod kay kamo matinud-anon ang ilang kaulaw mahimo nga mapadayag.

8 Busa, himoa nga sila modala sa ilang lig-on nga mga pangatarungan batok sa Ginoo.

9 Sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo nganha kaninyo—walay ahinagiban nga gihimo batok kaninyo nga mouswag;

10 Ug kon bisan kinsa nga mopataas sa iyang tingog batok kaninyo siya mabuntog diha sa akong kaugalingon nga tukma nga panahon.

11 Busa, hupti ang akong mga sugo, sila mga tinuod ug matinud-anon. Bisan pa niana. Amen.