Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 60
nahauna sunod


Seksyon 60

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Lalawigan sa Jackson, Missouri, 8 sa Agosto 1831 (History of the Church, 1:201–202). Niini nga higayon ang mga anciano kinsa natudlo sa pagbalik ngadto sa Silangan nagtinguha nga mahibalo sa unsa nga paagi sila mopadayon ug sa unsa nga agianan ug paagi sila mopanaw.

1–9, Ang mga anciano mao ang magsangyaw sa ebanghelyo diha sa katiguman sa mga dautan; 10–14, Sila kinahanglan dili mag-usik sa ilang panahon, ni magtago sa ilang mga kahibalo; 15–17, Sila maghugas sa ilang mga tiil ingon nga usa ka pagpamatuod batok niadto kinsa mosalikway sa ebanghelyo.

1 Tan-awa, sa ingon miingon ang Ginoo ngadto sa mga anciano sa iyang simbahan, kinsa mobalik sa labing madali ngadto sa yuta diin sila nagagikan: Tan-awa, kini nakapahimuot kanako, nga kamo mianhi dinhi;

2 Apan sa uban Ako wala mahimuot pag-ayo, kay sila dili mobuka sa ilang mga aba-ba, apan sila bnagtago sa kahibalo nga Ako mihatag ngadto kanila, tungod sa ckahadlok sa tawo. Alaot ngadto sa ingon, kay ang akong kasuko napukaw batok kanila.

3 Ug mahinabo, kon sila dili labaw nga matinud-anon ngari kanako, kini apagabawion, bisan niana nga anaa kanila.

4 Kay Ako, ang Ginoo, nagmando sa ibabaw sa mga langit, ug diha sa mga akasundalohan sa yuta; ug diha sa adlaw nga Ako magpili sa akong mga bbahandi, ang tanan nga mga tawo masayud unsa kini nga nagpahayag sa gahum sa Dios.

5 Apan, sa pagkatinuod, Ako mamulong nganha kaninyo mahitungod sa inyong panaw ngadto sa yuta nga inyong gigikanan. Himoa nga adunay sakyanan nga mabuhat, o mapalit, ingon sa makapaayo kaninyo, kini walay bali kanako, ug mosugod sa inyong panaw sa labing madali ngadto sa dapit nga gitawag og St. Louis.

6 Ug gikan dinhi himoa nga ang akong mga sulugoon, nga si Sidney Rigdon, Joseph Smith, Jun., ug si Oliver Cowdery mohimo sa ilang panaw alang sa Cincinnati;

7 Ug diha niini nga dapit himoa nga sila mosulti ug mopahayag sa akong pulong uban sa makusog nga mga tingog, nga walay kasuko o pagduha-duha, magpataas sa ilang balaan nga mga kamot diha kanila. Kay Ako adunay katakus sa paghimo kaninyo nga abalaan, ug ang inyong mga sala bgipasaylo diha kaninyo.

8 Ug himoa nga ang nahibilin mohimo sa ilang panaw gikan sa St. Louis, nga magtinagurha, ug magsangyaw sa pulong, nga dili magdali, diha sa katiguman sa mga dautan, hangtud sila mobalik ngadto sa mga simbahan diin sila gikan.

9 Ug kining tanan alang sa kaayohan sa mga simbahan; kay niini nga katuyoan Ako nagpadala kanila.

10 Ug himoa nga ang akong sulugoon nga si aEdward Partridge mohatag sa salapi nga Ako mihatag kaniya, usa ka bahin ngadto sa akong mga anciano kinsa gisugo sa pagbalik;

11 Ug siya nga makahimo, himoa nga siya mouli niini pinaagi sa tinugyanan; ug siya nga dili, kaniya dili na kinahanglan.

12 Ug karon Ako mamulong sa nahibilin kinsa moabut niini nga yuta.

13 Tan-awa, sila gipadala sa pagsangyaw sa akong ebanghelyo taliwala sa katiguman sa mga dautan; busa, Ako mohatag ngadto kanila og sugo, nga ingon: Ayaw kamo apag-usik sa inyong panahon, ni kamo motago sa inyong bkahibalo nga kini dili masayran.

14 Ug human kamo makaabut ngadto sa yuta sa Zion, ug makapahayag sa akong pulong, kamo mobalik sa labing madali, magpahayag sa akong pulong diha sa katiguman sa mga dautan, dili sa dinali, ni diha sa akasuko ni uban sa pakigbangi.

15 Ug itaktak ang mga aabug sa inyong mga tiil batok niadto kinsa dili modawat kaninyo, dili diha sa ilang atubangan, basin pa unya og kamo makapasuko kanila, apan diha sa tago; ug hugasi ang inyong mga tiil, ingon sa usa ka pagpamatuod batok kanila sa adlaw sa paghukom.

16 Tan-awa, kini igo na alang kaninyo, ug sa iyang kabubut-on kinsa nagpadala kaninyo.

17 Ug pinaagi sa ba-ba sa akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., kini mahimo nga ipadayag kalabut ni Sidney Rigdon ug ni Oliver Cowdery. Ang nahibilin human niini. Bisan pa niana. Amen.