Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 96
nahauna sunod


Seksyon 96

Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta, nga nagpakita sa kapunongan sa dakbayan o istaka sa Zion sa Kirtland, Ohio, 4 sa Hunyo 1833, ingon nga sanglitanan ngadto sa mga Santos sa Kirtland (History of the Church, 1:352–353). Ang higayon mao ang usa ka komperensya sa halangdon nga mga pari, ug ang labing mahinungdanon nga hilisgutan mao ang pagpahiluna sa mga yuta, nga gitawag og umahan ni French, nga gipanag-iya sa Simbahan duol sa Kirtland. Tungod kay ang komperensya dili magkauyon kon kinsa ang magdumala sa umahan, ang tanan nagkauyon sa pagpakisayud ngadto sa Ginoo mahitungod sa mao nga butang.

1, Ang Istaka sa Zion sa Kirtland pagahimoon nga malig-on; 2–5, Ang obispo mobahin-bahin sa mga kabilin alang sa mga Santos; 6–9, Si John Johnson mahimo nga usa ka sakop sa nagkahiusang kapunongan.

1 Tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo, aniay kaalam, diin inyong masayran unsa ang buhaton mahitungod niini nga butang, kay kini gikinahanglan ngari kanako nga kini nga aistaka diin Ako mipahimutang alang sa kalig-on sa Zion kinahanglan nga lig-unon.

2 Busa, himoa ang akong sulugoon nga si Newel K. Whitney ang magdumala sa dapit nga ginganlan diha kaninyo, diha diin Ako milaraw sa pagtukod sa akong balaan nga balay.

3 Ug usab, himoa kini nga mabahin-bahin ngadto sa mga lote, sumala sa kaalam, alang sa kaayohan niadto kinsa nagtinguha og mga kabilin, ingon nga kini pagapihoon diha sa konseho taliwala kaninyo.

4 Busa, paminaw kamo aron makakita niini nga mga butang, ug kana nga bahin nga gikinahanglan aron makaayo sa akong akapunongan, alang sa katuyoan sa pagdala sa akong pulong ngadto sa mga katawhan.

5 Kay tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, kini ang labing angay ngari kanako, nga ang akong mga pulong kinahanglan maadto ngadto sa mga katawhan, alang sa katuyoan sa paglukmay sa mga kasingkasing sa mga katawhan alang sa inyong kaayohan. Bisan pa niana . Amen.

6 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, kini kaalam ug gikinahanglan ngari kanako, nga ang akong sulugoon nga si John Johnson kansang halad Ako midawat, ug kansang mga pag-ampo Ako midungog, ngadto kang kinsa Ako mihatag og usa ka saad sa kinabuhi nga dayon tungod kay siya naghupot sa akong mga sugo gikan karon—

7 Kay siya usa ka kaliwat ni aJose ug mag-aambit sa mga panalangin sa saad nga gihimo ngadto sa iyang mga amahan—

8 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, kini gikinahanglan ngari kanako nga siya gayud mahimo nga usa ka sakop sa kapunongan, aron siya makatabang sa pagdala sa akong pulong ngadto sa mga katawhan.

9 Busa kamo mo-orden kaniya ngadto niini nga panalangin, ug siya maninguha nga makugihon sa pagpabayad sa mga utang nga anaa sa balay nga gihisgutan kaninyo, aron siya mahimo nga makapuyo niini. Bisan pa niana. Amen.