Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 30


Seksyon 30

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang David Whitmer, Peter Whitmer, Jr., ug John Whitmer, sa Fayette, New York, Septyembre 1830, human sa tulo ka adlaw nga komperensya sa Fayette, apan sa wala pa magbulag ang mga anciano sa Simbahan (History of the Church, 1:115–116). Sa sinugdanan kini nga butang gimantala ingon nga tulo ka mga pagpadayag; kini gitipon ngadto sa usa ka seksyon pinaagi sa Propeta alang sa 1835 nga edisyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad.

1–4, Si David Whitmer gipanton tungod sa pagkapakyas sa pag-alagad nga makugihon; 5–8, Si Peter Whitmer, Jr., mokuyog ni Oliver Cowdery sa usa ka misyon ngadto sa mga Lamanite; 9–11, Si John Whitmer gitawag sa pagsangyaw sa ebanghelyo.

1 Tan-awa, Ako moingon nganha kanimo, aDavid, nga ikaw bnahadlok sa tawo ug wala cmosalig kanako alang sa kalig-on nga imong gitinguha.

2 Apan ang imong hunahuna anaa sa mga butang sa ayuta labaw kay sa mga butang nga anaa kanako, imong Magbubuhat, ug ang pagpangalagad diin ngadto ikaw gitawag; ug ikaw wala maminaw ngadto sa akong Espiritu, ug niadto kinsa gipahimutang labaw kanimo, apan nakabig niadto kinsa Ako wala magsugo.

3 Busa, ikaw magpabilin nga mangutana alang sa imong kaugalingon sa akong kamot, ug amagpalandong diha sa mga butang nga imong nadawat.

4 Ug ang imong panimalay anha sa balay sa imong amahan, hangtud Ako mohatag nganha kanimo og dugang pa nga mga sugo. Ug ikaw moatiman sa apagpangalagad sa simbahan, ug sa kalibutan, ug sa mga palibut nga rehiyon. Amen.

5 Tan-awa, Ako moingon nganha kanimo, aPeter, nga ikaw bmopanaw uban sa imong igsoon nga si Oliver; kay ang cpanahon miabut nga kini angay ngari kanako nga ikaw mobuka sa imong ba-ba sa pagpadayag sa akong ebanghelyo; busa, ayaw kahadlok, apan dpaminaw ngadto sa mga pulong ug tambag sa imong igsoon, nga iyang ihatag kanimo.

6 Ug ikaw mag-antus sa iyang tanan nga mga kasakitan, nga imong ipataas ang imong kasingkasing ngari kanako sa pag-ampo ug sa hugot nga pagtuo, alang kaniya ug sa imong kaluwasan; kay Ako naghatag ngadto kaniya og gahum sa pagtukod sa akong asimbahan taliwala sa mga bLamanite;

7 Ug walay usa nga Ako motudlo nga mahimo nga iyang magtatambag aibabaw kaniya sa simbahan, mahitungod sa mga butang sa simbahan, gawas kini sa iyang igsoon, Joseph Smith, Jun.

8 Busa, paminaw ngadto niini nga mga butang ug pagmakugihon sa paghupot sa akong mga sugo, ug ikaw panalanginan ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen.

9 Tan-awa, Ako moingon nganha kanimo, akong sulugoon John, nga mosugod ikaw gikan niini nga panahon sa apagsangyaw sa akong ebanghelyo, ingon uban sa btingog sa trumpeta.

10 Ug ang imong paghago anaa sa imong igsoon nga si Philip Burroughs, ug diha nianang palibut nga rehiyon, oo, bisan asa ikaw madunggan, hangtud nga Ako magsugo kanimo sa paglakaw gikan karon.

11 Ug ang imong tibuok nga kahago anaa sa Zion, uban sa imong tanan nga kalag, gikan karon; oo, ikaw gayud mobuka sa imong ba-ba alang kanako, walay akahadlok kon unsay buhaton sa btawo, kay Ako cmag-uban kanimo. Amen.