Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 34
nahauna sunod


Seksyon 34

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Orson Pratt, sa Fayette, New York, 4 sa Nobyembre 1830 (History of the Church, 1:127–128). Si Igsoon Pratt nagpanuigon og napulog siyam niana nga higayon. Siya nakabig ug nabunyagan sa diha nga siya nakapaminaw sa pagsangyaw sa gipahiuli nga ebanghelyo pinaagi sa iyang magulang nga lalaki, si Parley P. Pratt, unom ka semana na ang milabay. Kini nga pagpadayag nadawat sa panimalay ni Peter Whitmer, Sr.

1–4, Ang matinud-anon mahimo nga mga anak sa Dios pinaagi sa Pag-ula; 5–9, Ang pagsangyaw sa ebanghelyo moandam sa agianan alang sa Ikaduhang Pag-anhi; 10–12, Ang pagpanagna moabut pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.

1 Akong anak aOrson, patalinghug ug paminaw ug tan-awa unsa Ako, ang Ginoong Dios, mosulti nganha kanimo, gani si Jesukristo ang imong Manunubos;

2 Ang akahayag ug ang kinabuhi sa kalibutan, ang kahayag nga nagdan-ag sa kangitngit ug ang kangitngit wala makasabut niini;

3 Kinsa anahigugma sa kalibutan nga bsiya cmihatag sa iyang kaugalingon nga kinabuhi, nga kutob sa motuo mahimo nga mga danak sa Dios. Busa ikaw akong anak;

4 Ug abulahan ikaw tungod kay ikaw mituo;

5 Ug ikaw labaw nga bulahan tungod kay ikaw agitawag kanako sa pagsangyaw sa akong ebanghelyo—

6 Aron sa pagpabati sa imong tingog ingon sa tunog sa usa ka trumpeta, nga taas ug kusog, ug amosangyaw og paghinulsol ngadto sa hiwi ug masinupakon nga kaliwatan, mag-andam sa agianan sa Ginoo alang sa iyang ikaduhang bpag-anhi.

7 Kay tan-awa, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, ang apanahon hapit na moabut nga Ako moabut diha sa bpanganod uban sa gahum ug dako nga himaya.

8 Ug kini mahimo nga amahinungdanon nga adlaw sa panahon sa akong pag-anhi, kay ang tanan nga mga kanasuran bmokurog.

9 Apan sa dili pa moabut ang mahinungdanon nga adlaw, ang adlaw mahimo nga mangitngit ug ang bulan mahimo nga dugo; ug ang mga bitoon magdumili sa pagpakita sa ilang kahayag, ug ang uban mangahulog, ug dako nga kalaglagan ang nagpaabut sa dautan.

10 Busa, ipabati ang imong tingog ug ayaw apagpanagana, kay ang Ginoong Dios nakapamulong; busa panagna, ug kini ihatag pinaagi sa bgahum sa Espiritu Santo.

11 Ug kon ikaw magmatinud-anon, tan-awa, Ako mouban kanimo hangtud Ako moabut—

12 Ug sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, Ako moabut sa labing madali. Ako ang imong Ginoo ug ang imong Manunubos. Bisan pa niana. Amen.