Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 66
nahauna sunod

Seksyon 66

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Orange, Ohio, 25 sa Oktubre 1831 (History of the Church, 1:219–221). Kini mao ang una nga adlaw sa mahinungdanon nga komperensya. Diha sa pasiuna niini nga pagpadayag, ang Propeta misulat, “Sa hangyo ni William E. McLellin, ako nagpakisayud sa Ginoo, ug nakadawat sa mosunod” (History of the Church, 1:220).

1–4, Ang walay katapusan nga pakigsaad mao ang kahingpitan sa ebanghelyo; 5–8, Ang mga anciano mao ang magsangyaw, magpamatuod, ug mangatarungan ngadto sa mga katawhan; 9–13, Matinud-anon nga ministro nga pag-alagad nagsiguro og kabilin sa kinabuhi nga dayon.

1 Tan-awa, sa ingon miingon ang Ginoo ngadto sa akong sulugoon nga si William E. McLellin—Bulahan ikaw, tungod kay ikaw mibiya gikan sa imong mga kadautan, ug makadawat sa akong mga kamatuoran, miingon ang Ginoo nga imong Manunubos, ang Manluluwas sa kalibutan, gani kutob sa amotuo diha sa akong ngalan.

2 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, bulahan ikaw tungod sa pagdawat sa akong awalay katapusan nga pakigsaad, gani ang kahingpitan sa akong ebanghelyo, nga gipadala ngadto sa mga katawhan, nga sila unta makaangkon og bkinabuhi ug mahimo nga mga mag-aambit sa mga himaya nga ipadayag diha sa ulahing mga adlaw, sumala sa nahisulat pinaagi sa mga propeta ug sa mga apostoles diha sa karaan nga mga adlaw.

3 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, akong sulugoon nga William, nga ikaw limpyo, apan dili tanan; busa, paghinulsol, niadto nga mga butang nga dili makapahimuot sa akong panan-aw, miingon ang Ginoo, kay ang Ginoo amopakita kanila nganha kanimo.

4 Ug karon, sa pagkatinuod, Ako, ang Ginoo, mopakita nganha kanimo unsa ang akong tinguha mahitungod kanimo, o unsa ang akong kabubut-on mahitungod kanimo.

5 Tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, nga kini mao ang akong kabubut-on nga ikaw kinahanglan amopahayag sa akong ebanghelyo gikan sa yuta ngadto sa lain nga yuta, ug gikan sa dakbayan ngadto sa lain nga dakbayan, oo, niadto nga palibut nga mga rehiyon diin kini wala pa ikapahayag.

6 Ayaw pagpabilin sa daghan nga mga adlaw niini nga dapit; ug dili una moadto ngadto sa yuta sa Zion; apan tungod kay ikaw makapadala, pagpadala; sa lain nga bahin, ayaw paghunahuna sa imong kabtangan.

7 aLakaw ngadto sa silangan nga bahin sa mga yuta, bmagpamatuod diha sa matag dapit, ngadto sa matag tawo ug diha sa ilang mga sinagoga, mangatarungan uban sa mga katawhan.

8 Himoa nga ang akong sulugoon nga si Samuel H. Smith mouban kanimo, ug ayaw siya biya-i, ug hatagi siya sa imong mga pahimangno; ug siya nga matinud-anon pagahimoon nga amalig-on diha sa matag dapit; ug Ako, ang Ginoo, mouban kaninyo.

9 Ipandong ang inyong mga akamot diha sa masakiton, ug sila bmamaayo. Ayaw pagbalik hangtud Ako, ang Ginoo, mopadala kaninyo. Pagpailub diha sa kasakitan. cPangayo, ug kamo makadawat; tuktok, ug kini pagaablihan nganha kaninyo.

10 Ayaw pagtinguha nga masamok. Biya-i ang tanan nga dili matarung. Ayaw apagpanapaw—usa ka pagtintal diin ikaw masamok.

11 aHupti kini nga mga panultihon, kay sila mga tinuod ug matinud-anon; ug ikaw mopalambo sa imong buhatan, ug moawhag sa daghan nga mga katawhan ngadto sa bZion uban sa mga cawit sa walay katapusan nga hingpit nga kalipay diha sa ilang mga ulo.

12 aPadayon diha niini nga mga butang gani ngadto sa katapusan, ug ikaw makabaton og usa ka bkorona sa kinabuhi nga dayon sa tuo nga kamot sa akong Amahan, kinsa puno sa grasya ug kamatuoran.

13 Sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo nga imong aDios, imong Manunubos, gani si Jesukristo. Amen.