Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 28
nahauna sunod


Seksyon 28

Pagpadayag nga gihatag pinaagi kang Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Oliver Cowdery, sa Fayette, New York, Septyembre 1830 (History of the Church, 1:109–111). Si Hiram Page, usa ka sakop sa Simbahan, adunay usa ka bato ug nagpatuo nga nakadawat og mga pagpadayag pinaagi sa iyang panabang mahitungod sa katukuran sa Zion ug sa kahan-ayan sa Simbahan. Daghan sa mga sakop nalingla tungod niini nga mga pag-angkon, ug gani si Oliver Cowdery masaypanon nga na-impluwensya niini. Sa wala pa moabut ang gitakda nga komperensya, ang Propeta nagpakisayud sa dako nga tinguha ngadto sa Ginoo mahitungod sa butang, ug kini nga pagpadayag misunod.

1–7, Si Joseph Smith naghupot sa mga yawe sa mga misteryo, ug siya lamang ang makadawat og mga pagpadayag alang sa Simbahan; 8–10, Si Oliver Cowdery kinahanglan mosangyaw ngadto sa mga Lamanite; 11–16, Si Satanas milingla ni Hiram Page ug mihatag kaniya og mga bakak nga mga pagpadayag.

1 Tan-awa, Ako moingon nganha kanimo, aOliver, nga kini ihatag nganha kanimo nga ikaw madunggan sa simbahan sa tanan nga mga butang bisan unsa ang imong bitudlo kanila pinaagi sa cMaghuhupay, mahitungod sa mga pagpadayag ug mga sugo nga Ako mihatag.

2 Apan, tan-awa, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, awalay usa nga itudlo sa pagdawat og mga sugo ug mga pagpadayag niini nga simbahan gawas sa akong sulugoon nga si bJoseph Smith, Jun., kay siya modawat kanila gani sama kang Moises.

3 Ug ikaw magmasulundon ngadto sa mga butang diin Ako mohatag ngadto kaniya, gani sama kang aAaron, sa pagpadayag nga matinud-anon sa mga sugo ug mga pagpadayag, uban ang gahum ug bkatungod ngadto sa simbahan.

4 Ug kon ikaw giyahan sa bisan unsa nga panahon sa Maghuhupay sa apagpamulong o pagtudlo, o sa tanan nga mga higayon pinaagi sa sugo ngadto sa simbahan, ikaw magbuhat niini.

5 Apan ikaw dili mosulat ubos sa pagmando, apan pinaagi sa kaalam;

6 Ug ikaw dili momando kaniya kinsa imong pangulo, ug ang pangulo sa simbahan;

7 Kay Ako mihatag kaniya og mga ayawe sa mga bmisteryo, ug mga pagpadayag nga sinilyohan, hangtud nga Ako motudlo ngadto kanila og lain diha sa iyang dapit.

8 Ug karon, tan-awa, Ako moingon nganha kanimo nga ikaw moadto ngadto sa mga aLamanite ug mosangyaw sa akong bebanghelyo ngadto kanila; ug tungod kay sila nakadawat sa imong mga pagtudlo ikaw makahimo sa akong simbahan nga pagatukuron diha kanila; ug ikaw makadawat og mga pagpadayag, apan ayaw kini isulat ubos sa pagmando.

9 Ug karon, tan-awa, Ako moingon nganha kanimo nga kini wala mapadayag, ug walay tawo nga nasayud asa ang adakbayan sa bZion pagatukuron, apan ihatag kini sa dili madugay. Tan-awa, Ako moingon nganha kanimo nga kini diha sa mga utlanan sa mga Lamanite.

10 Ikaw dili mobiya niini nga dapit hangtud mahuman ang komperensya; ug ang akong sulugoon nga si Joseph matudlo nga mao ang magdumala diha sa komperensya pinaagi sa tingog niini, ug unsa ang iyang ipamulong nganha kanimo ikaw kinahanglan nga mosulti.

11 Ug usab, ikaw modala sa imong igsoon, si Hiram Page, atali kaniya ug kanimo lamang, ug sultihi siya nga kadtong mga butang nga siya misulat gikan niana nga bato dili gikan kanako ug nga si bSatanas cmilingla kaniya;

12 Kay, tan-awa, kini nga mga butang wala pa ikatudlo ngadto kaniya, ni bisan unsa nga butang itudlo ngadto ni bisan kinsa niini nga simbahan nga supak sa mga pakigsaad sa simbahan.

13 Kay ang tanan nga mga butang kinahanglan gayud himoon sa kahusay, ug pinaagi sa apag-uyon sa tanan diha sa simbahan, pinaagi sa pag-ampo sa hugot nga pagtuo.

14 Ug ikaw motabang sa paghusay sa tanan nga mga butang, sumala sa mga pakigsaad sa simbahan, sa dili pa ikaw mopanaw ngadto sa mga Lamanite.

15 Ug kini aihatag nganha kanimo gikan sa higayon nga ikaw molakaw, hangtud sa higayon nga ikaw mobalik, unsa ang imong buhaton.

16 Ug ikaw kinahanglan gayud nga mosulti sa tanan nga higayon, mopahayag sa akong ebanghelyo uban sa tingog sa pagmaya. Amen.