Smith, Joseph, Jr.
  Footnotes
  Theme

  Smith, Joseph, Jr.

  Ang Propeta gipili aron sa pagpahiuli sa tinuod nga Simbahan ni Jesukristo dinhi sa yuta. Si Joseph Smith natawo sa estado sa Vermont sa Tinipong Bansa sa America ug mipuyo gikan sa tuig 1805 ngadto sa 1844.

  Sa 1820, ang Dios nga Amahan ug si Jesukristo mipakita ni Joseph, ug siya nasayud nga walay tinuod nga mga simbahan dinhi sa yuta (JS—K 1:1–20). Siya sa wala madugay giduaw ni Anghel Moroni, kinsa mipadayag sa gitagoan nga dapit sa mga palid nga bulawan diin naglangkob sa talaan sa karaan nga mga katawhan sa dakong kayutaan sa America (JS—K 1:29–54).

  Si Joseph mihubad sa mga palid nga bulawan ug diha sa 1830 mimantala kanila ingon nga ang Basahon ni Mormon (JS—K 1:66–67, 75). Sa 1829, siya nakadawat sa pagtugot sa pagkapari gikan ni Juan Bautista ug gikan ni Pedro, Santiago, ug Juan (D&P 13; 27:12; 128:20; JS—K 1:68–70).

  Ingon sa sugo sa Dios, sa ika-6 sa Abril 1830, Si Joseph ug pipila sa mga kauban mitukod sa napahiuli nga Simbahan ni Jesukristo (D&P 20:1–4). Ubos sa kapangulohan ni Joseph, ang Simbahan milambo didto sa Canada, Inglatera, ug sa silangan nga bahin sa Tinipong Bansa, ilabi na sa Ohio, Missouri, ug sa Illinois. Makuyaw nga panggukod misunod ni Joseph ug sa mga Santos bisan diin sila mipuyo. Sa 27 sa Hunyo 1844, si Joseph ug ang iyang igsoon nga lalaki nga si Hyrum gipatay didto sa Carthage, Illinois, sa Tinipong Bansa sa America.

  Ang kasulatan napatungha pinaagi ni Propeta Joseph Smith

  Si Joseph mihubad sa mga bahin sa mga palid nga bulawan nga gihatag kaniya pinaagi sa anghel nga si Moroni, diin nga hinubad namantala sa 1830 ingon nga ang Basahon ni Mormon. Siya usab nakadawat og daghan nga mga pagpadayag gikan sa Ginoo nga naglatid sa sukaranan nga mga doktrina ug kapunongan sa Simbahan. Daghan niini nga mga pagpadayag gilangkob diha sa nailhan karon nga ang Doktrina ug mga Pakigsaad. Siya usab ang hinungdan sa pagpatungha sa Perlas nga Labing Bililhon, nga naglangkob sa mga dinasig nga mga paghubad sa pipila ka mga sinulat ni Moises, Abraham, ug Mateo, mga kinutlo gikan sa iyang kaugalingon nga kasaysayan ug pagpamatuod, ug napulog tulo ka mga pahayag sa doktrina ug pagtuo nga gihuptan sa Simbahan.