Baal
    Footnotes
    Theme

    Baal

    Usa ka lalaki kinsa dios sa adlaw nga gisimba ilabi na sa Ponicia (1 Hari 16:31) apan gisimba usab sa nagkalain-lain nga mga paagi sa nagkalain-lain nga mga dapit: Sa mga Moabite ingon nga Baal-peor (Num. 25:1–3), sa Sichem ingon nga Baal-berith (Mag. 8:33; 9:4), didto sa Accaron ingon nga Baal-zebub (2 Hari 1:2). Si Baal tingali sama sa Bel sa Babelon ug Zeus sa Gresya. Ang pulong nga Baal nagpasabut sa relasyon tali sa usa ka agalon ug sa iyang ulipon. Ang kasagaran nga simbolo ni Baal mao ang usa ka toro. Si Astoreth mao ang diosa nga kanunay gisimba uban ni Baal.

    Baal usahay gitipon uban sa lain nga ngalan o pulong aron sa pagpakita og usa ka kalabutan uban ni Baal, sama sa usa ka dapit diin siya gisimba o sa usa ka tawo nga adunay mga kinaiya sama niadto kang Baal. Sa wala madugay, tungod kay ang Baal miabut nga adunay dautan kaayo nga mga kahulugan, ang pulong nga Boset mipuli niini niadto nga gitipon nga mga ngalan. Ang Boset nagpasabut nga “kaulaw”.