Lalawigan sa Jackson, Missouri (TBA)
    Footnotes
    Theme

    Lalawigan sa Jackson, Missouri (TBA)

    Ang pundukanan nga dapit sa mga Santos sa katapusan nga mga adlaw, nga mao, ang kinatung-an nga dapit diin sila motukod sa Bag-o nga Jerusalem (D&P 57–58; 82; 101:69–71; 105:28).

    True