Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 82
nahauna sunod


Seksyon 82

Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, sa Lalawigan sa Jackson, Missouri, 26 sa Abril 1832 (History of the Church, 1:267–269). Ang higayon mao ang usa ka tibuok nga katiguman sa Simbahan diin si Joseph Smith ang Propeta gibuligan ingon nga usa ka Presidente sa Halangdon nga Pagkapari, diin nga buhatan siya kaniadto gi-orden sa usa ka komperensya sa halangdon nga mga pari, mga anciano, ug mga sakop, sa Amherst, Ohio, sa 25 sa Enero 1832 (tan-awa ang ulohan sa seksyon 75). Kaniadto ang talagsaon nga mga ngalan gigamit sa pagmantala niini nga pagpadayag aron sa pagtago sa ngalan sa mga tawo nga ginganlan (tan-awa ang ulohan sa seksyon 78).

1–4, Diin daghan ang gihatag, daghan ang gikinahanglan; 5–7, Ang kangitngit naghari diha sa kalibutan; 8–13, Ang Ginoo mapugos sa pagtuman kon kita mobuhat sa unsay iyang isulti; 14–18, Ang Zion kinahanglan gayud molambo diha sa katahum ug sa kabalaan; 19–24, Matag tawo kinahanglan mangita sa kaayohan sa iyang silingan.

1 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, akong mga sulugoon, nga tungod kay kamo anagpasaylo sa usag usa sa inyong mga kalapasan, bisan pa niana Ako, ang Ginoo, mopasaylo kaninyo.

2 Hinoon, aduna diha kaninyo kinsa nakasala nga labaw pa; gani ang atanan kaninyo nakasala; apan sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, pagbantay gikan karon, ug ayaw na pagpakasala, basin pa unya ang mapait nga mga paghukom mahulog diha sa inyong mga ulo.

3 Alang kaniya ngadto kinsa adaghan ang gihatag daghan ang bgikinahanglan; ug siya kinsa cnakasala batok sa labaw nga dako nga dkahayag makadawat sa labaw nga dako nga panghimaraut.

4 Kamo nagtawag diha sa akong ngalan alang sa mga apagpadayag, ug Ako mohatag kanila nganha kaninyo; ug tungod kay kamo wala maghupot sa akong mga pulong, diin Ako mihatag nganha kaninyo, kamo mahimo nga mga malapason; ug ang bkaangayan ug ang paghukom mao ang silot nga gikatakda ngadto sa akong balaod.

5 Busa, unsa ang akong isulti ngadto sa usa Ako mosulti ngadto sa tanan: aPagbantay, kay ang bkaaway mipakaylap sa iyang mga gingharian ug ang ckangitngit naghari;

6 Ug ang kasuko sa Dios nagdilaab batok sa mga katawhan; ug walay usa nga nagbuhat og maayo, kay ang tanan anasaag.

7 Ug karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, Ako, ang Ginoo, dili mobutang og bisan unsa nga asala sa inyong kaugalingon; padayon sa inyong mga kinabuhi ug ayaw na pagpakasala; apan ngadto niana nga kalag kinsa nagpakasala ang bkanhi nga mga sala mobalik, nag-ingon ang Ginoo nga inyong Dios.

8 Ug usab, Ako moingon nganha kaninyo, Ako mohatag nganha kaninyo og abag-o nga sugo, nga kamo unta makasabut sa akong kabubut-on mahitungod kaninyo;

9 O, sa lain nga pagkasulti, Ako mohatag nganha kaninyo og mga panudlo unsaon ninyo apaglihok diha sa akong atubangan, nga kini unta mobalik nganha kaninyo alang sa inyong kaluwasan.

10 Ako, ang Ginoo, amapugos sa pagtuman kon kamo mobuhat sa unsa nga Ako misulti; apan kon kamo dili mobuhat sa unsa nga Ako misulti, kamo dili makaangkon og saad.

11 Busa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga kini angay alang sa akong mga sulugoon nga sila si Edward Partridge ug Newel K. Whitney, A. Sidney Gilbert ug Sidney Rigdon, ug ang akong sulugoon nga si Joseph Smith, ug si John Whitmer ug si Oliver Cowdery, ug si W. W. Phelps ug si Martin Harris apagabugkuson nga maghiusa pinaagi sa usa ka kasabutan ug pakigsaad nga dili mabulag pinaagi sa kalapasan, gawas kon ang paghukom mosunod diha dayon, diha sa inyong nagkalain-lain nga mga pagkatinugyanan—

12 Sa pagdumala sa mga kalihokan sa kabus, ug sa tanan nga mga butang kalabut sa kaobispohan diha sa yuta sa Zion ug diha sa yuta sa Kirtland;

13 Kay Ako nakapahinungod sa yuta sa Kirtland sa akong kaugalingon nga tukma nga panahon alang sa kaayohan sa mga santos sa Labing Halangdon, ug alang sa usa ka aistaka ngadto sa Zion.

14 Kay ang Zion kinahanglan motubo sa katahum, ug diha sa pagkabalaan; ang iyang mga utlanan kinahanglan padak-an; ang iyang mga istaka kinahanglan lig-unon; oo, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ang aZion kinahanglan gayud mobangon ug mosul-ob sa iyang bmatahum nga mga saput.

15 Busa, Ako mohatag nganha kaninyo niini nga sugo, nga kamo mobugkos sa inyong mga kaugalingon pinaagi niini nga pakigsaad, ug kini pagahimoon sumala sa mga balaod sa Ginoo.

16 Tan-awa, ania ang kaalam usab ngari kanako alang sa inyong kaayohan.

17 Ug kamo amanagsama, o sa lain nga pulong, kamo makaangkon og managsama nga pag-angkon sa mga kabtangan, alang sa kaayohan sa pagdumala sa mga katungdanan sa inyong pagkatinugyanan, matag tawo sumala sa iyang tinguha ug sa iyang panginahanglan, kon ang iyang mga tinguha makiangayon—

18 Ug kining tanan alang sa kaayohan sa simbahan sa buhi nga Dios, aron ang matag tawo unta mouswag diha sa iyang akahibalo, nga ang matag tawo unta makaangkon og talagsaon nga mga kahibalo, oo, gani sa gatusan ka pilo, nga ibutang ngadto sa bbalay tipiganan sa Ginoo, nga mahimo nga kabtangan sa tanan sa tibuok simbahan—

19 Matag tawo nagtinguha sa kaayohan sa iyang silingan, ug nagbuhat sa tanan nga mga butang uban sa usa ka abug-os nga tinguha ngadto sa himaya sa Dios.

20 Kini nga akapunongan Ako mitudlo nga mahimo nga walay katapusan nga kapunongan nganha kaninyo, ug ngadto sa inyong mga sumusunod, tungod kay kamo wala makasala.

21 Ug ang kalag nga nakasala batok niini nga pakigsaad ug nagpatig-a sa iyang kasingkasing batok niini, pagasilotan sumala sa mga balaod sa akong simbahan, ug pagadad-on ngadto sa mga apaghampak ni Satanas hangtud sa adlaw sa katubsanan.

22 Ug karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ug kini mao ang kaalam, pakighigala sa inyong mga kaugalingon uban sa adunahan sa pagkadili matarung, ug sila dili molaglag kaninyo.

23 Itugyan ang paghukom ngari kanako, kay kini akò ug Ako ang amobayad. Ang kalinaw mag-uban kaninyo; ang akong mga panalangin magpadayon uban kaninyo.

24 Kay gani inyo pa ang agingharian, ug mainyo sa kahangturan, kon kamo dili mohunong gikan sa inyong pagkamatinud-anon Bisan pa niana. Amen.