Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 56
nahauna sunod


Seksyon 56

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, Hunyo 1831 (History of the Church, 1:186–188). Si Ezra Thayre, kinsa natudlo sa pagpanaw ngadto sa Missouri uban ni Thomas B. Marsh (tan-awa sa seksyon 52:22), wala makahimo sa pagsugod sa iyang misyon sa diha nga ang ulahi andam na. Si Elder Thayre dili andam sa pagbiya sa iyang panaw tungod sa iyang pagkalambigit diha sa mga suliran sa Thompson, Ohio (tan-awa ang ulohan sa seksyon 54). Ang Ginoo mitubag sa pagpakisayud sa Propeta niini nga butang pinaagi sa paghatag niini nga pagpadayag.

1–2, Ang mga Santos kinahanglan mopas-an sa ilang krus ug mosunod sa Ginoo, aron makaangkon sa kaluwasan; 3–13, Ang Ginoo nagsugo ug nagbakwi, ug ang dili masulundon isalikway; 14–17, Alaot ngadto sa adunahan kinsa dili motabang sa kabus, ug alaot ngadto sa kabus kansang mga kasingkasing dili masulub-on; 18–20, Bulahan ang mga kabus kinsa putli ang kasingkasing, kay sila makapanunod sa yuta.

1 Patalinghug, O kamo nga mga katawhan kinsa anagpadayag sa akong ngalan, miingon ang Ginoo nga inyong Dios; kay tan-awa, ang akong kasuko gipukaw batok sa mga masinupakon, ug sila makasinati sa akong gahum ug sa akong kaligutgut, sa adlaw sa bpagsilot ug sa kasuko diha sa mga nasud.

2 Ug siya nga dili mopas-an sa iyang akrus ug bmosunod kanako, ug mohupot sa akong mga sugo, ang mao dili maluwas.

3 Tan-awa, Ako, ang Ginoo, nagsugo; ug siya nga dili amosunod bisalikway sa akong kaugalingon nga tukma nga panahon, human Ako magsugo ug ang sugo gilapas.

4 Busa, Ako, ang Ginoo, nagsugo ug anagbakwi, ingon nga kini maayo kanako; ug kining tanan mahimo nga tubagon diha sa mga ulo sa mga bmasinupakon, miingon ang Ginoo.

5 Busa, Ako nagbakwi sa sugo nga gihatag ngadto sa akong mga sulugoon nga si aThomas B. Marsh ug si Ezra Thayre, ug naghatag og usa ka bag-o nga sugo ngadto sa akong sulugoon nga si Thomas, nga siya mosugod sa iyang panaw sa labing madali ngadto sa yuta sa Missouri, ug ang akong sulugoon nga si Selah J. Griffin mouban usab kaniya.

6 Kay tan-awa, Ako nagbakwi sa sugo nga Ako mihatag ngadto sa akong mga sulugoon nga si Selah J. Griffin ug si Newel Knight, agi og sangputanan sa pagkagahi og ulo sa akong mga katawhan nga anaa sa Thompson, ug sa ilang pagkamasinupakon.

7 Busa, tuguti nga ang akong sulugoon nga si Newel Knight magpabilin uban kanila; ug kutob sa moadto mahimo nga makaadto, nga mga mahinulsulon sa akong atubangan, ug pagagiyahan pinaagi kaniya ngadto sa yuta nga Ako mitudlo.

8 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, nga ang akong sulugoon nga si Ezra Thayre kinahanglan gayud nga maghinulsol sa iyang agarbo, ug sa iyang pagkadawo, ug mosunod sa nag-una nga sugo nga Ako mihatag kaniya mahitungod sa dapit diin siya mopuyo.

9 Ug kon kini siya mobuhat niini, kay walay pagkabahin nga mahimo diha sa yuta, siya itudlo gihapon sa pag-adto sa yuta sa Missouri;

10 Kon dili siya makadawat sa salapi diin siya mibayad, ug mobiya sa dapit, ug aisalikway gikan sa akong simbahan, miingon ang Ginoong Dios sa mga panon;

11 Ug bisan ang langit ug ang yuta mahanaw, kini nga mga pulong dili amahanaw, apan matuman.

12 Ug kon ang akong sulugoon nga si Joseph Smith Jun., gikinahanglan gayud nga mobayad sa salapi, tan-awa, Ako, ang Ginoo, mobayad ngadto kaniya pag-usab diha sa yuta sa Missouri, nga kadto kinsa siya modawat mahimo nga pagagantihan pag-usab sumala niana nga ilang mabuhat;

13 Kay sumala nianang ilang mabuhat sila makadawat, gani sa mga yuta alang sa ilang kabilin.

14 Tan-awa, sa ingon miingon ang Ginoo ngadto sa akong mga katawhan—kamo adunay daghan nga mga butang nga buhaton ug pagahinulsulan; kay tan-awa, ang inyong mga sala miabut ngari kanako, ug wala mapasaylo, tungod kay kamo nangita sa apagtambag diha sa inyong kaugalingon nga mga paagi.

15 Ug ang inyong mga kasingkasing wala matagbaw. Ug kamo wala mosunod sa kamatuoran, apan anahimuot diha sa dili pagkamatarung.

16 Alaot ngadto kaninyo nga mga tawo nga aadunahan; nga dili bmohatag sa inyong kabtangan ngadto sa ckabus, kay ang inyong mga dkatigayunan mokutkot sa inyong mga kalag; ug kini mao ang inyong pagdangoyngoy diha sa adlaw sa pagduaw, ug sa paghukom, ug sa kaligutgut: Ang epag-ani milabay, ang ting-init natapos na, ug ang akong kalag wala maluwas!

17 Alaot ngadto kaninyo mga tawo nga akabus, kansang mga kasingkasing dili masulub-on, kansang mga espiritu dili mahinulsulon, ug kansang mga tiyan wala matagbaw, ug kansang mga kamot wala magpabilin gikan sa paggunit sa ubang mga butang sa mga tawo, kansang mga mata puno sa bkahakog, ug kinsa dili maghago uban sa ilang kaugalingon nga mga kamot!

18 Apan bulahan ang mga akabus kinsa mga putli og kasingkasing, kansang mga kasingkasing bmasulub-on, ug kansang mga espiritu mahinulsulon, kay sila makakita sa cgingharian sa Dios nga moabut diha sa gahum ug dako nga himaya ngadto sa ilang kaluwasan; kay ang kabuhong sa dyuta maila.

19 Kay tan-awa, ang Ginoo moabut, ug ang iyang aganti anaa uban kaniya, ug siya moganti sa matag tawo, ug ang kabus magmalipayon;

20 Ug ang ilang mga kaliwatan amakapanunod sa yuta gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan, hangtud sa kahangturan. Ug karon Ako mohimo og pagtapos sa pagpamulong nganha kaninyo. Bisan pa niana. Amen.