Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 70
nahauna sunod


Seksyon 70

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 12 sa Nobyembre 1831 (History of the Church, 1:235–237). Ang kasaysayan nga nahisulat pinaagi sa Propeta nag-ingon nga upat ka linain nga mga komperensya nahimo gikan sa 1 hangtud sa 12 sa Nobyembre, gilangkob. Sa katapusan niini nga mga panagtigum ang ka mahinungdanon sa Book of Commandments nga, sa wala madugay gitawag og ang Doktrina ug mga Pakigsaad, gihunahuna; ug ang Propeta nagpasabut niini nga mao “ang tukuranan sa Simbahan niini nga katapusan nga mga adlaw, ug kaayohan ngadto sa kalibutan, nagpakita nga ang mga yawe sa mga misteryo sa gingharian sa atong Manluluwas gisalig pag-usab ngadto sa tawo” (History of the Church, 1:235).

1–5, Mga tinugyanan gitudlo sa pagmantala sa mga pagpadayag; 6–13, Kadto kinsa naghago diha sa espirituhanon nga mga butang adunay katakus sa ilang suhol; 14–18, Ang mga Santos kinahanglan managsama diha sa temporal nga mga butang.

1 Tan-awa, ug patalinghug, O kamo nga mga lumulupyo sa Zion, ug kanang tanan nga mga katawhan sa akong simbahan kinsa atua sa layo, ug paminaw sa pulong sa Ginoo nga Ako mihatag ngadto sa akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., ug usab ngadto sa akong sulugoon nga si Martin Harris, ug usab ngadto sa akong sulugoon nga si Oliver Cowdery, ug usab ngadto sa akong sulugoon nga si John Whitmer, ug usab ngadto sa akong sulugoon nga si Sidney Rigdon, ug usab ngadto sa akong sulugoon nga si William W. Phelps, pinaagi sa sugo ngadto kanila.

2 Kay Ako maghatag ngadto kanila og sugo; busa patalinghug ug paminaw, kay sa ingon miingon ang Ginoo ngadto kanila—

3 Ako, ang Ginoo, nagtudlo kanila, ug nag-orden kanila nga mahimo nga mga atinugyanan sa mga pagpadayag ug sa mga sugo nga Ako naghatag ngadto kanila, ug nga sa umaabut Ako mohatag ngadto kanila.

4 Ug ang asoy niini nga pagkatinugyanan Ako nagkinahanglan gikan kanila diha sa adlaw sa paghukom.

5 Busa, Ako nagtudlo ngadto kanila, ug kini mao ang ilang buluhaton diha sa simbahan sa Dios, sa pagdumala kanila ug sa mga kahimoan niana, oo, ang mga kaayohan niana.

6 Busa, usa ka sugo Ako mohatag ngadto kanila, nga sila dili mohatag niini nga mga butang ngadto sa simbahan, ni ngadto sa kalibutan;

7 Bisan pa niana, tungod kay sila nakadawat og labaw pa kay sa gikinahanglan alang sa ilang mga panginahanglan ug sa ilang mga kinahanglanon, kini ihatag sa akong abalay tipiganan;

8 Ug ang mga kaayohan mapahinungod ngadto sa mga lumulupyo sa Zion, ug ngadto sa ilang mga kaliwatan, tungod kay sila mahimo nga amanununod sumala sa mga balaod sa gingharian.

9 Tan-awa, mao kini ang sugo sa Ginoo sa matag tawo diha sa iyang apagkatinugyanan gani sa ingon nga Ako, ang Ginoo, nakatudlo o sa umaabut motudlo ngadto sa bisan kinsa nga tawo.

10 Ug tan-awa, walay wala iapil gikan niini nga balaod kinsa nahisakop ngadto sa simbahan sa buhi nga Dios;

11 Oo, ni ang obispo, ni ang atinugyanan kinsa nagbantay sa balay tipiganan sa Ginoo, ni siya kinsa natudlo diha sa pagkatinugyanan sa tanan nga temporal nga mga butang.

12 Siya kinsa natudlo sa pagpangalagad sa espirituhanon nga mga butang, ang mao adunay akatakus sa iyang suhol, bisan ingon niadto kinsa natudlo ngadto sa pagkatinugyanan sa pagpangalagad diha sa temporal nga mga butang;

13 Oo, gani labaw pa sa kabuhong, diin nga kabuhong gipilo-pilo ngadto kanila pinaagi sa mga pagpakita sa Espiritu.

14 Bisan pa niana, diha sa inyong mga temporal nga mga butang kamo amanagsama, ug kini dili sa pagdumili, kay kon dili ang kabuhong sa mga pagpakita sa Espiritu mapugngan.

15 Karon, kini nga asugo Ako mihatag ngadto sa akong mga sulugoon alang sa ilang kaayohan samtang sila magpabilin, alang sa pagpakita sa akong mga panalangin diha sa ilang mga ulo, ug alang sa ganti sa ilang bpagkugi ug alang sa ilang kasiguroan;

16 Alang sa pagkaon ug alang sa apanaput; alang sa kabilin; alang sa mga balay ug alang sa mga yuta, diha sa bisan unsa nga mga kahimtang Ako, ang Ginoo, mobutang kanila, ug bisan asa Ako, ang Ginoo, mopadala kanila.

17 Kay sila nagmatinud-anon sa adaghan nga mga butang, ug nakabuhat og maayo tungod kay sila wala makasala.

18 Tan-awa, Ako, ang Ginoo, mao ang amaloloy-on ug manalangin kanila, ug sila makasulod ngadto sa hingpit nga kalipay niini nga mga butang. Bisan pa niana. Amen.