Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 126
nahauna sunod

Seksyon 126

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, didto sa balay ni Brigham Young, sa Nauvoo, Illinois, 9 sa Hulyo 1841 (History of the Church, 4:382). Niini nga panahon si Brigham Young mao ang Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.

1–3, Si Brigham Young gidayeg sa iyang mga paghago ug gipapahulay sa umaabut nga mga panaw ngadto sa lain nga dapit.

1 Minahal ug hinigugma nga igsoon, aBrigham Young, sa pagkatinuod sa ingon miingon ang Ginoo nganha kanimo: Akong sulugoon Brigham, wala na kinahanglana gikan kanimo nga ikaw mobiya sa imong banay ingon sa nangagi nga panahon, kay ang imong halad Ako midawat.

2 Ako nakakita sa imong apaghago ug pagtrabaho og maayo sa mga panaw alang sa akong ngalan.

3 Ako busa mosugo kanimo sa pagdala sa akong pulong ngadto sa lain nga dapit, ug moamuma pag-ayo sa imong abanay gikan niini nga higayon, sugod karon ug hangtud sa hangtud. Amen.