Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 63
nahauna sunod

Seksyon 63

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, sa naghinapos sa Agosto 1831 (History of the Church, 1:206–211). Ang Propeta, Sidney Rigdon, ug si Oliver Cowdery miabut sa Kirtland sa 27 sa Agosto, gikan sa ilang pagduaw ngadto sa Missouri. Pasiuna sa iyang talaan niini nga pagpadayag ang Propeta misulat, “Sa bag-o pa ang Simbahan, adunay usa ka dako nga kabalaka sa pag-angkon sa pulong sa Ginoo diha sa matag hilisgutan nga sa bisan unsa nga paagi may kalabut sa atong kaluwasan; ug mahitungod sa yuta sa Zion nga karon mao ang labing mahinungdanon nga kalibutanon nga butang nga makita, ako nagpakisayud sa Ginoo alang sa dugang nga kasayuran diha sa pagpundok sa mga Santos, ug ang pagpalit sa yuta, ug ang uban pa nga mga butang” (History of the Church, 1:207).

1–6, Usa ka adlaw sa kasuko moabut diha sa mga dautan; 7–12, Mga timailhan moabut pinaagi sa hugot nga pagtuo; 13–19, Ang mga mapanapawon nga kasingkasing molimud sa hugot nga pagtuo ug itambug ngadto sa lim-aw sa kalayo; 20, Ang matinud-anon modawat og kabilin diha sa nahimaya nga panagway sa kalibutan; 21, Hingpit nga kasaysayan sa mga hitabo sa Bungtod sa Transpigurasyon wala pa mapadayag; 22–23, Ang masulundon makadawat og mga misteryo sa gingharian; 24–31, Mga kabilin sa Zion pagapaliton; 32–35, Ang Ginoo nagtakda og mga gubat, ug ang dautan mopatay sa dautan; 36–48, Ang mga Santos magpundok ngadto sa Zion ug mohatag og mga salapi sa pagtukod niini; 49–54, Mga panalangin gipasalig ngadto sa matinud-anon sa Ikaduhang Pag-anhi, diha sa Pagkabanhaw, ug panahon sa Kaliboan; 55–58, Mao kini ang adlaw sa pahimangno; 59–66, Ang ngalan sa Ginoo gihimo nga walay bili pinaagi niadto kinsa naggamit niini nga walay pagtugot.

1 Patalinghug, O kamo nga mga katawhan, ug ablihi ang inyong mga kasingkasing ug pamati kamo nga atua sa layo; ug paminaw, kamo nga mga nagtawag sa inyong mga kaugalingon nga mga katawhan sa Ginoo, ug paminaw sa pulong sa Ginoo ug sa iyang kabubut-on mahitungod kaninyo.

2 Oo, sa pagkatinuod, Ako moingon, paminaw sa pulong niya kansang kasuko gipukaw batok sa dautan ug mga amasinupakon;

3 Kinsa nagtinguha sa pagkuha gani bisan kinsa kanila nga siya amokuha, ug nag-amping sa kinabuhi kanila kinsa siya moamping;

4 Kinsa nagtukod diha sa iyang kaugalingon nga kabubut-on ug kahimuot; ug molaglag kon siya buot, ug makahimo sa pagtambug sa kalag ubos ngadto sa impyerno.

5 Tan-awa, Ako, ang Ginoo, nagpahayag sa akong tingog, ug kini pagasundon.

6 Busa, sa pagkatinuod Ako moingon, himoa nga ang mga dautan magbantay, ug himoa nga ang mga masinupakon mahadlok ug mangurog; ug himoa nga ang dili matuohon motak-um sa ilang mga ba-ba, kay ang aadlaw sa kasuko moabut diha kanila ingon sa usa ka balimpulos, ug ang tanan nga mga tawo cmasayud nga Ako ang Dios.

7 Ug siya nga nangita og mga timailhan makakita og mga atimailhan, apan dili ngadto sa kaluwasan.

8 Sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, aduna diha kaninyo kinsa nangita og mga timailhan, ug adunay ingon niana gani bisan gikan sa sinugdanan;

9 Apan, tan-awa, ang hugot nga pagtuo moabut dili pinaagi sa mga timailhan, apan ang mga timailhan mosunod niadto nga motuo.

10 Oo, ang mga timailhan moabut pinaagi sa ahugot nga pagtuo, dili pinaagi sa kabubut-on sa mga tawo, ni sa ilang pagbuot, apan pinaagi sa kabubut-on sa Dios.

11 Oo, ang mga timailhan moabut pinaagi sa ahugot nga pagtuo, ngadto sa gamhanan nga mga buhat, kay kon walay hugot nga pagtuo walay tawo nga makapahimuot sa Dios; ug kang kinsa ang Ginoo masuko siya wala mahimuot; busa, ngadto sa mao siya wala magpakita og mga timailhan, lamang diha sa bkasuko ngadto sa ilang cpanghimaraut.

12 Busa, Ako, ang Ginoo, wala mahimuot niadtong diha kaninyo kinsa nangita og mga timailhan ug mga kahibulongan alang sa hugot nga pagtuo, ug dili alang sa kaayohan sa mga tawo ngadto sa akong himaya.

13 Bisan pa niana, Ako mohatag og mga sugo, ug daghan ang wala mosunod sa akong mga sugo ug wala maghupot kanila.

14 Aduna diha kaninyo mga amananapaw nga lalaki ug mga mananapaw nga babaye; ang uban kanila mibiya gikan kaninyo, ug ang uban nagpabilin uban kaninyo nga human niini ikapadayag.

15 Himoa nga sila magbantay ug maghinulsol sa labing madali, basin pa unya ang paghukom moabut diha kanila ingon sa usa ka lit-ag, ug ang ilang kabuang mahimo nga ikapadayag, ug ang ilang mga buhat magpabilin kanila diha sa mga hunahuna sa mga katawhan.

16 Ug sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, sumala sa Ako miingon kaniadto, siya nga amotan-aw diha sa usa ka babaye nga may bkahigal kaniya, o kon si kinsa nga makahimo sa cpagpanapaw diha sa ilang mga kasingkasing, sila dili makabaton sa Espiritu, apan molimud sa hugot nga pagtuo ug mahadlok.

17 Busa, Ako, ang Ginoo, nag-ingon nga ang amahinadlukon, ug ang dili matuohon, ug ang tanan nga mga bbakakon, ug kinsa kadto nga nahigugma ug cnaghimo og usa ka bakak, ug ang nagbaligya sa dungog, ug ang barangan, adunay ilang bahin diha nianang dlim-aw nga nagdilaab uban sa kalayo ug asupre, nga mao ang eikaduha nga kamatayon.

18 Sa pagkatinuod Ako moingon, nga sila walay bahin diha sa auna nga pagkabanhaw.

19 Ug karon tan-awa, Ako, ang Ginoo, moingon nganha kaninyo nga kamo dili amakatarunganon, tungod kay kini nga mga butang anaa diha kaninyo.

20 Bisan pa niana, siya nga amolahutay diha sa hugot nga pagtuo ug magbuhat sa akong kabubut-on, ang mao makabuntog, ug makadawat og bkabilin diha sa yuta sa diha nga ang adlaw sa pagkahimaya sa panagway moabut;

21 Sa panahon nga ang ayuta bmahimaya ang panagway, gani sumala sa sumbanan nga gipakita ngadto sa akong mga apostoles diha sa cbukid; diin nga saysay sa kahingpitan wala pa ninyo madawat.

22 Ug karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ingon nga Ako miingon nga Ako mopahibalo sa akong kabubut-on nganha kaninyo, tan-awa Ako mopahibalo niini nganha kaninyo, dili pinaagi sa sugo, kay adunay daghan kinsa wala magsunod sa paghupot sa akong mga sugo.

23 Apan nganha kaniya nga naghupot sa akong mga sugo Ako mohatag sa mga amisteryo sa akong gingharian, ug ang mao maanaa diha kaniya ang usa ka atabay sa bbuhi nga tubig, nga cmagtubod ngadto sa walay katapusan nga kinabuhi.

24 Ug karon, tan-awa, kini mao ang kabubut-on sa Ginoo nga inyong Dios mahitungod sa iyang mga santos, nga sila kinahanglan magpundok sa ilang mga kaugalingon nga maghiusa ngadto sa yuta sa Zion, dili magdali, basin pa unya og adunay mahimo nga kagubot, nga magdala og mga kasakit.

25 Tan-awa, ang yuta sa aZion—Ako, ang Ginoo, mokupot niini sa akong kaugalingon nga mga kamot;

26 Bisan pa niana, Ako, ang Ginoo, ihatag ngadto ni aCesar ang mga butang nga iya ni Cesar.

27 Busa, Ako ang Ginoo buot nga kamo kinahanglan mopalit og mga yuta, nga kamo may bintaha sa kalibutan, nga kamo makaangkon sa kalibutan, nga sila dili mokutaw ngadto sa kasuko.

28 Kay si aSatanas magbutang niini ngadto sa ilang mga kasingkasing aron masuko batok kaninyo, ug sa pagpaagas sa dugo.

29 Busa, ang yuta sa Zion dili mapanag-iya apan pinaagi sa pagpalit o pinaagi sa dugo, kon dili walay kabilin alang kaninyo.

30 Ug kon pinaagi sa pagpalit, tan-awa kamo mapanalanginan.

31 Ug kon pinaagi sa dugo, ingon nga kamo gidid-an sa pagpaagas og dugo, tan-awa, ang inyong mga kaaway anaa diha kaninyo, ug kamo pagakastiguhon gikan sa dakbayan ngadto sa dakbayan, ug gikan sa sinagoga ngadto sa sinagoga, ug apan pipila lamang ang mobarug sa pagdawat sa kabilin.

32 Ako, ang Ginoo, nasuko sa dautan; Ako mipugong sa akong Espiritu gikan sa mga lumulupyo sa yuta.

33 Ako nakapanumpa diha sa akong kasuko, ug nagtakda og mga agubat diha sa ibabaw sa yuta, ug ang dautan mopatay sa dautan, ug ang kahadlok moabut diha sa matag tawo;

34 Ug ang mga asantos usab maglisud sa pag-ikyas; bisan pa niana, Ako, ang Ginoo, Ako uban kanila, ug bmanaog diha sa langit gikan sa atubangan sa akong Amahan ug molaglag sa mga cdautan uban sa dili mapalong nga dkalayo.

35 Ug tan-awa, kini wala pa, apan sa dili madugay.

36 Busa, sa pagkakita nga Ako, ang Ginoo, nakatakda sa tanan niini nga mga butang diha sa ibabaw sa yuta, Ako buot nga ang akong mga santos kinahanglan magpundok diha sa yuta sa Zion;

37 Ug nga ang matag tawo kinahanglan mobaton og apagkamatarung diha sa iyang mga kamot ug pagkamatinud-anon diha sa iyang mga bat-ang, ug mopataas og usa ka btingog sa pahimangno ngadto sa mga lumulupyo sa yuta; ug magpahayag pinaagi sa pulong ug pinaagi sa pagpanaw nga ang ckagul-anan moabut diha sa mga dautan.

38 Busa, himoa nga ang akong mga tinun-an diha sa Kirtland mohan-ay sa ilang temporal nga mga kabalaka, kinsa nagpuyo niini nga umahan.

39 Himoa nga ang akong sulugoon nga si Titus Billings, kinsa mao ang nag-amuma niini, magpahimutang sa yuta, aron siya maandam diha sa umaabut nga tingpamulak sa paghimo sa iyang panaw ngadto sa yuta sa Zion, uban niadto kinsa nagpuyo diha niana, gawas niadto kinsa Ako mitagana ngari sa akong kaugalingon, nga dili gayud molakaw hangtud Ako magsugo kanila.

40 Ug himoa nga ang tanan nga mga salapi matigum, kini dili igsapayan ngari kanako bisan kini diyutay o daghan, ipadala ngadto sa yuta sa Zion, ngadto kanila kinsa Ako mitudlo sa pagdawat.

41 Tan-awa, Ako, ang Ginoo, mohatag ngadto sa akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., og gahum nga siya makahimo sa apag-ila pinaagi sa Espiritu niadto kinsa moadto ngadto sa yuta sa Zion, ug niadto nga akong mga tinun-an kinsa magpabilin.

42 Himoa nga ang akong sulugoon nga si Newel K. Whitney mopadayon sa iyang tindahan, o sa lain nga mga pulong, ang tindahan, alang sa mubo nga panahon.

43 Bisan pa niana, himoa nga siya mohatag sa tanan nga salapi nga iyang mahatag, aron ipadala ngadto sa yuta sa Zion.

44 Tan-awa, kini nga mga butang anaa diha sa iyang kaugalingon nga mga kamot, himoa nga siya mohimo sumala sa kaalam.

45 Sa pagkatinuod Ako moingon, himoa nga siya i-orden nga ingon sa usa ka tinugyanan ngadto sa mga tinun-an nga magpabilin, ug himoa nga siya i-orden ngadto niini nga gahum;

46 Ug karon duawa sa labing madali ang mga simbahan, magpatin-aw niini nga mga butang ngadto kanila, uban sa akong sulugoon nga si Oliver Cowdery. Tan-awa, kini mao ang akong kabubut-on, mangita og mga salapi gani sumala nga Ako nagmando.

47 Siya nga amatinud-anon ug molahutay makabuntog sa kalibutan.

48 Siya nga nagpadala og mga bahandi ngadto sa yuta sa Zion makadawat og akabilin niini nga kalibutan, ug ang iyang mga binuhatan mosunod kaniya, ug usab usa ka ganti diha sa kalibutan nga moabut.

49 Oo, ug bulahan ang mga patay nga anamatay diha sa Ginoo, gikan karon, kon ang Ginoo moabut, ug ang daan nga mga butang bmolabay, ug ang tanan nga mga butang mahimo nga bag-o, sila cmobangon gikan sa patay ug dili na dmamatay pag-usab, ug makadawat og kabilin sa atubangan sa Ginoo, diha sa balaan nga dakbayan.

50 Ug siya nga buhi kon ang Ginoo moabut, ug naghupot og hugot nga pagtuo, abulahan siya; bisan pa niana, kini gikatakda ngadto kaniya nga bmamatay sa katigulangon.

51 Busa, ang mga bata akinahanglan nga bmotubo hangtud nga sila mahimo nga tigulang; ang tigulang nga mga tawo mamatay; apan sila dili matulog diha sa abug, apan sila cmausab diha sa usa ka pagpamilok sa mata.

52 Busa, tungod niini nga hinungdan nagsangyaw ang mga apostoles ngadto sa kalibutan sa pagkabanhaw sa patay.

53 Kini nga mga butang mao ang mga butang nga kinahanglan gayud inyong pangitaon; ug, namulong subay sa paagi sa Ginoo, sila karon ahapit na moabut, ug diha sa usa ka panahon nga moabut, gani diha sa adlaw sa pag-anhi sa Anak sa Tawo.

54 Ug hangtud niana nga takna adunay dili maalamon nga mga abirhen taliwala sa maalamon; ug niana nga takna moabut ang tibuok nga panagbulag sa mga matarung ug sa mga dautan; ug diha niana nga adlaw Ako mopadala sa akong mga anghel sa bpagkutlo sa mga dautan ug pagtambug kanila ngadto sa dili mapalong nga kalayo.

55 Ug karon tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, Ako, ang Ginoo, wala mahimuot sa akong sulugoon nga si aSidney Rigdon; siya bnagbayaw sa iyang kaugalingon diha sa iyang kasingkasing, ug dili modawat og tambag, apan nakapasuko sa Espiritu;

56 Busa ang iyang asinulat dili angay nga dawaton ngadto sa Ginoo, ug siya kinahanglan mobuhat og lain; ug kon ang Ginoo dili modawat niini, tan-awa siya dili na mobarug sa buhatan nga Ako mitudlo kaniya.

57 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, kinsa akadto nga nagtinguha diha sa ilang kasingkasing, sa kaaghup, sa bpagpasidaan sa mga makasasala sa paghinulsol, himoa nga sila i-orden ngadto niini nga gahum.

58 Kay kini mao ang adlaw sa pagpasidaan, ug dili usa ka adlaw sa daghan nga mga pulong. Kay Ako, ang Ginoo, dili matamay diha sa katapusan nga mga adlaw.

59 Tan-awa, Ako gikan sa kahitas-an, ug ang akong gahum anaa sa ubos. Ako gamhanan sa tanan, ug diha sa tanan, ug ngadto sa tanan, ug apangitaa ang tanan nga mga butang, ug ang adlaw moabut nga ang tanan nga mga butang mangalagad ngari kanako.

60 Tan-awa, Ako ang aAlpha ug Omega, gani si Jesukristo.

61 Busa, himoa nga ang tanan nga mga tawo magbantay giunsa nila paggamit ang akong angalan sa ilang mga ngabil—

62 Kay, tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon, nga adunay daghan diha kinsa ubos niini nga panghimaraut, kinsa naggamit sa ngalan sa Ginoo, ug migamit niini diha sa kawang, nga walay pagtugot.

63 Busa, himoa nga ang simbahan maghinulsol sa ilang mga sala, ug Ako, ang Ginoo, moangkon kanila; kon dili sila isalikway.

64 Hinumdumi nga kana nga moabut gikan sa kahitas-an asagrado, ug kinahanglan gayud bipamulong uban sa pag-amping, ug pinaagi sa pagtugot sa Espiritu; ug diha niini walay panghimaraut, ug kamo makadawat sa Espiritu cpinaagi sa pag-ampo; busa, kon wala niini adunay magpabilin nga panghimaraut.

65 Himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., ug Sidney Rigdon, mangita alang kanila og usa ka panimalay, ingon nga sila gitudloan sa apag-ampo pinaagi sa Espiritu.

66 Kini nga mga butang nagpabilin nga mabuntog pinaagi sa pagpailub, nga ang ingon makadawat og labaw sa naghingapin ug walay katapusan nga amahinungdanon nga bhimaya, kon dili, usa ka labaw pa nga panghimaraut. Amen.