Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 61
nahauna sunod


Seksyon 61

Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, sa daplin sa Suba sa Missouri, McIlwaine’s Bend, 12 sa Agosto 1831 (History of the Church, 1:202–205). Sa ilang pagbiyahe balik ngadto sa Kirtland, ang Propeta ug ang napulo ka mga anciano mipaingon sa ubos sa Suba sa Missouri pinaagi sa mga baroto. Sa ikatulo nga adlaw sa ilang pagpanaw, daghan nga mga kuyaw ang ilang natagamtam. Si Elder William W. Phelps, sa usa ka panan-awon sa panahon sa adlaw, nakakita sa tiglaglag nga naglakaw sa mga tubig nga may gahum.

1–12, Ang Ginoo nagpahayag og daghan nga mga kalaglagan diha sa mga tubig; 13–22, Ang mga tubig gitunglo ni Juan, ug ang tiglaglag nga naglakaw diha ibabaw niini; 23–29, Ang uban adunay gahum sa pagmando sa mga tubig; 30–35, Mga anciano kinahanglan nga mopanaw nga magtinagurha ug magsangyaw sa ebanghelyo; 36–39, Sila kinahanglan nga mangandam alang sa pag-anhi sa Anak sa Tawo.

1 Tan-awa, ug patalinghug ngadto sa tingog kaniya kinsa aduna sa tanan nga agahum, kinsa gikan sa walay katapusan ngadto sa walay katapusan, gani ang bAlpha ug Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan.

2 Tan-awa, sa ingon miingon ang Ginoo nganha kaninyo, O kamo nga mga anciano sa akong simbahan, kinsa nanagtigum diha niini nga dapit, kansang mga sala karon gipasaylo diha kaninyo, kay Ako, ang Ginoo, amopasaylo sa mga sala, ug Ako bmaloloy-on ngadto niadto kinsa cnagkumpisal sa ilang mga sala uban sa mapainubsanon nga mga kasingkasing;

3 Apan sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga kini dili na kinahanglan alang niining tibuok nga pundok sa akong mga anciano nga mopanaw sa makusog diha sa mga tubig, samtang ang mga lumulupyo sa isig ka daplin nagkahanaw tungod sa pagkawalay pagtuo.

4 Bisan pa niana, Ako nagtugot niini nga kamo unta mopamatuod; tan-awa, adunay daghan nga mga katalagman diha sa mga tubig, ug ilabi na sa umaabut;

5 Kay Ako, ang Ginoo, nakatakda diha sa akong kasuko sa daghan nga mga kalaglagan diha sa mga tubig; oo, ug ilabi na diha niini nga mga tubig.

6 Bisan pa niana, ang tanan nga mga tawo ania sa akong kamot, ug siya nga matinud-anon taliwala kaninyo dili mahanaw pinaagi sa mga tubig.

7 Busa, kini angay nga ang akong sulugoon nga si Sidney Gilbert ug ang akong sulugoon nga si aWilliam W. Phelps magdali diha sa ilang sugo ug misyon.

8 Bisan pa niana, Ako dili motugot nga kamo mobiya hangtud nga kamo amapanton sa inyong tanan nga mga sala, nga kamo unta mahimo nga usa, nga kamo unta dili mahanaw diha sa bpagkadautan;

9 Apan karon, sa pagkatinuod Ako moingon, kini angay kanako nga kamo kinahanglan mobiya. Busa himoa nga ang akong mga sulugoon nga si Sidney Gilbert ug si William W. Phelps modala sa ilang una nga pundok, ug himoa nga sila mosugod sa ilang panaw sa madali nga sila makatuman sa ilang misyon, ug pinaagi sa hugot nga pagtuo sila makabuntog.

10 Ug tungod kay sila matinud-anon sila pagapanalipdan, ug Ako, ang Ginoo, mag-uban kanila.

11 Ug himoa nga ang nahibilin modala niana nga gikinahanglan alang sa ilang panaput.

12 Himoa nga ang akong sulugoon nga si Sidney Gilbert dili modala niana nga wala niya kinahanglana, ingon nga kamo mouyon.

13 Ug karon, tan-awa, alang sa inyong akaayohan Ako mihatag nganha kaninyo og bsugo mahitungod niini nga mga butang; ug Ako, ang Ginoo, mangatarungan uban kaninyo ingon sa mga tawo sa karaan nga mga adlaw.

14 Tan-awa, Ako, ang Ginoo, sa sinugdanan mipanalangin sa mga atubig; apan sa katapusan nga mga adlaw, pinaagi sa ba-ba sa akong sulugoon nga si Juan, Ako bmitunglo sa mga tubig.

15 Busa, ang mga adlaw moabut nga walay tawo nga maluwas diha sa mga tubig.

16 Ug kini ikasulti sa mga adlaw nga moabut nga walay makahimo sa pag-adto sa yuta sa Zion diha sa mga tubig, apan siya nga matarung og kasingkasing.

17 Ug, Ako, ang Ginoo, sa sinugdanan amitunglo sa yuta, bisan usab sa katapusan nga mga adlaw Ako mopanalangin niini, diha sa iyang panahon, alang sa paggamit sa akong mga santos, aron sila moambit sa kabuhong niini.

18 Ug karon Ako mohatag nganha kaninyo og sugo nga unsa nga Ako mosulti ngadto sa usa Ako mosulti ngadto sa tanan, nga kamo magpasidaan sa inyong mga kaigsoonan mahitungod niini nga mga tubig, nga sila dili mopanaw diha niini, basin pa unya og ang ilang hugot nga pagtuo mapakyas ug sila mabitik diha sa mga laang.

19 Ako, ang Ginoo, mipahayag, ug ang tiglaglag naglakaw diha ibabaw niini, ug Ako dili mobakwi sa gipahayag.

20 Ako, ang Ginoo, nasuko kaninyo kagahapon, apan karon ang akong kasuko nawala.

21 Busa, himoa nga kadtong nahitungdan kang kinsa Ako nakapamulong, nga kinahanglan mohimo sa ilang mga panaw sa madali—pag-usab Ako moingon nganha kaninyo, himoa nga sila magdali sa ilang panaw.

22 Ug kini dili igsapayan ngari kanako, nga sa dili madugay, kon kini mao nga sila motuman sa ilang misyon, kon sila moadto ba pinaagi sa tubig o pinaagi sa yuta; himoa kini ingon sa gipahibalo ngadto kanila sumala sa ilang mga paghukom human niini.

23 Ug karon, mahitungod sa akong mga sulugoon, nga si Sidney Rigdon, Joseph Smith, Jun., ug si Oliver Cowdery, himoa nga sila dili moagi pag-usab diha sa mga tubig, gawas nga kini diha sa kanal, samtang magpanaw ngadto sa ilang mga panimalay; o sa lain nga mga pulong sila dili moagi diha sa mga tubig sa pagpanaw, gawas diha sa kanal.

24 Tan-awa, Ako, ang Ginoo, nagtudlo og agianan alang sa panaw sa akong mga santos; ug tan-awa, mao kini ang agianan—nga human sila mobiya sa kanal sila mopanaw pinaagi sa yuta, tungod kay sila gisugo sa pagpanaw ug moadto ngadto sa yuta sa Zion;

25 Ug sila mobuhat og sama ngadto sa mga anak ni Israel, anag-ugbok sa ilang mga tolda sa agianan.

26 Ug, tan-awa, kini nga sugo inyong ihatag ngadto sa inyong tanan nga mga kaigsoonan.

27 Bisan pa niana, ngadto kaniya kinsa gihatagan og agahum sa pagmando sa mga tubig, ngadto kaniya kini gihatag pinaagi sa Espiritu aron mahibalo sa iyang tanan nga mga pamaagi;

28 Busa, himoa nga siya magbuhat ingon nga ang Espiritu sa buhi nga Dios nagsugo kaniya, bisan diha sa yuta o diha sa mga tubig, nga kini magpabilin uban kanako sa pagbuhat sa umaabut.

29 Ug ngadto kaninyo gikahatag ang dalan alang sa mga santos, o ang agianan alang sa mga santos sa kampo sa Ginoo, aron sa pagpanaw.

30 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, akong mga sulugoon nga si Sidney Rigdon, Joseph Smith, Jun., ug si Oliver Cowdery, nga dili mobuka sa ilang mga ba-ba diha sa katiguman sa mga dautan hangtud nga sila moabut sa Cincinnati;

31 Ug niana nga dapit sila magpataas sa ilang mga tingog ngadto sa Dios batok niana nga mga katawhan, oo, nganha kaniya kansang kasuko napukaw batok sa ilang pagkadautan, usa ka katawhan kinsa hapit na amahinog sa kalaglagan.

32 Ug gikan dinhi himoa nga sila mopanaw alang sa katiguman sa ilang mga kaigsoonan, kay ang ilang mga kahago bisan karon gikinahanglan kaayo diha kanila kay sa katiguman sa mga dautan.

33 Ug karon, mahitungod sa nahibilin, himoa nga sila mopanaw ug amopahayag sa pulong taliwala sa katiguman sa mga dautan, kutob nga kini gikapahayag.

34 Ug tungod kay sila nagbuhat niini sila amolimpyo sa ilang mga saput, ug sila mahimo nga walay mansa sa akong atubangan.

35 Ug himoa nga sila magkuyog sa pagpanaw, o amagtinagurha, ingon sa makaayo kanila, lamang himoa nga ang akong sulugoon nga si Reynolds Cahoon, ug ang akong sulugoon nga si Samuel H. Smith, kinsa Ako nahimuot kaayo, dili ibulag hangtud sila mobalik sa ilang mga panimalay, ug kini alang sa usa ka maalamon nga katuyoan ngari kanako.

36 Ug karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga unsa nga Ako mosulti ngadto sa usa Ako mosulti ngadto sa tanan, pagmalipayon, mga abata; kay Ako anaa sa inyong btaliwala, ug Ako wala cmobiya kaninyo.

37 Ug tungod kay kamo nagpaubos sa inyong mga kaugalingon diha sa akong atubangan, ang mga panalangin sa agingharian inyong mapanag-iya.

38 Baksi ang inyong mga bat-ang ug apagbantay ug pagmaligdong, magpaabut sa pag-anhi sa Anak sa Tawo, kay siya moanhi sa takna nga kamo wala maghunahuna.

39 aPag-ampo sa kanunay aron kamo dili makasulod ngadto sa bpagtintal, nga kamo magpabilin sa adlaw sa iyang pag-anhi, bisan sa kinabuhi o sa kamatayon. Bisan pa niana. Amen.