Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 105
nahauna sunod

Seksyon 105

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Suba sa Fishing, Missouri, 22 sa Hunyo 1834 (History of the Church, 2:108–111). Ang kapintas sa mga manggugubot nga panon batok sa mga Santos sa Missouri nagkadako, ug ang natukod nga mga kapunongan gikan sa pipila ka mga lalawigan mipahayag sa ilang katuyoan sa paglaglag sa mga katawhan. Ang Propeta miabut gikan sa Kirtland nga nangulo sa pundok nga gitawag og Kampo sa Zion, nagdala og mga saput ug mga tagana. Samtang kini nga pundok nagkampo sa Suba sa Fishing, ang Propeta nakadawat sa pagpadayag.

1–5, Ang Zion pagatukuron subay sa celestial nga balaod; 6–13, Ang katubsanan sa Zion gilangan sulod sa usa ka mubo nga panahon; 14–19, Ang Ginoo makig-away sa mga gubat sa Zion; 20–26, Ang mga Santos kinahanglan nga magmaalamon ug dili manghambog sa kahibulongan nga mga buhat samtang sila magkatigum; 27–30, Ang mga yuta sa Jackson ug sa kasikbit nga mga lalawigan kinahanglan nga mapalit; 31–34, Ang mga anciano modawat sa usa ka pagtuga diha sa balay sa Ginoo didto sa Kirtland; 35–37, Mga Santos kinsa gitawag ug napili pagabalaanon; 38–41, Ang mga Santos mopakayab sa bandila sa kalinaw ngadto sa kalibutan.

1 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo kinsa nagkapundok sa inyong mga kaugalingon aron kamo makakat-on sa akong kabubut-on mahitungod sa akatubsanan sa akong sinakit nga mga katawhan—

2 Tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo, kon dili pa tungod sa mga akalapasan sa akong mga katawhan, nagsulti mahitungod sa simbahan ug dili sa tagsa-tagsa nga mga tawo, unta sila natubos na karon.

3 Apan tan-awa, sila wala makakat-on sa pagsunod sa mga butang diin Ako nagkinahanglan gikan sa ilang mga kamot, apan puno sa tanan nga matang sa kadautan, ug dili amohatag sa ilang kabuhian, ingon nga angay nga buhaton sa mga santos, ngadto sa mga kabus ug mga sinakit diha kanila;

4 Ug wala amagkahiusa sumala sa pagkahiusa nga gikinahanglan sa balaod sa celestial nga gingharian;

5 Ug ang aZion dili matukod bkon dili pinaagi sa mga baruganan sa cbalaod sa celestial nga gingharian; gawas niini Ako dili modawat kaniya ngari sa akong kaugalingon.

6 Ug ang akong mga katawhan kinahanglan gayud nga amapanton hangtud sila makakat-on sa bpagkamasulundon, kon gikinahanglan gayud, pinaagi sa mga butang diin sila nag-antus.

7 Ako wala mosulti mahitungod niadto kinsa natudlo sa pagpangulo sa akong mga katawhan, kinsa mao ang auna nga mga anciano sa akong simbahan, kay silang tanan dili ubos niini nga paghukom;

8 Apan Ako namulong mahitungod sa akong mga simbahan sa layo nga dapit—adunay daghan kinsa moingon: Hain ang ilang Dios? Tan-awa siya moluwas kanila sa panahon sa kasamok, kay kon dili kita dili moadto ngadto sa Zion, ug motago sa atong mga salapi.

9 Busa, agi og sangputanan sa mga akalapasan sa akong mga katawhan, kini kinahanglan ngari kanako nga ang akong mga anciano kinahanglan nga mohulat sa mubo nga panahon alang sa katubsanan sa Zion—

10 Aron sila unta sa ilang mga kaugalingon makaandam, ug aron ang akong mga katawhan matudloan unta sa labaw nga hingpit, ug makabaton og kasinatian, ug masayud sa labaw nga hingpit mahitungod sa ilang akatungdanan, ug sa mga butang diin Ako nagkinahanglan diha sa ilang mga kamot.

11 Ug kini dili mahitabo hangtud ang akong mga aanciano bmatugahan sa gahum gikan sa kahitas-an.

12 Kay tan-awa, Ako nag-andam og usa ka mahinungdanon nga pagtuga ug panalangin nga aibu-bu diha kanila, kon sila magmatinud-anon ug mopadayon diha sa pagkamapainubsanon diha sa akong atubangan.

13 Busa kini gikinahanglan ngari kanako nga ang akong mga anciano kinahanglan mohulat sa mubo nga panahon, alang sa katubsanan sa Zion.

14 Kay tan-awa, Ako wala magkinahanglan sa ilang mga kamot aron sa pakigbisog sa mga away sa Zion; kay, ingon nga Ako miingon sa nahauna nga sugo, gani Ako motuman—Ako ang amakigbisog sa inyong mga away.

15 Tan-awa, ang atiglaglag Ako mipadala aron sa paglaglag ug paglumpag sa akong mga kaaway; ug pipila ka mga tuig sukad karon nga walay mahibilin kanila aron sa paghugaw-hugaw sa akong kabilin, ug sa bpagbugal-bugal sa akong ngalan diha sa mga yuta diin Ako cmipahinungod alang sa pagpundok sa akong tanan nga mga santos.

16 Tan-awa Ako misugo sa akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., sa pagsulti ngadto sa akusgan nga mga tawo sa akong balay, gani ang akong mga manggugubat, ug ang akong mga batan-on nga mga lalaki, ug mga hamtong, sa pagpundok alang sa katubsanan sa akong mga katawhan, ug pagguba sa mga tore sa akong mga kaaway, ug patibulaagon ang ilang mga bmagbalantay;

17 Apan ang kusgan nga mga tawo sa akong balay wala mopatalinghug ngadto sa akong mga pulong.

18 Apan kon adunay mopatalinghug sa akong mga pulong, Ako nag-andam og usa ka panalangin ug usa ka atuga alang kanila, kon sila mopadayon nga matinud-anon.

19 Ako midungog sa ilang mga pag-ampo ug midawat sa ilang mga halad; ug kini gikinahanglan ngari kanako nga sila kinahanglan pagadad-on hangtud dinha alang sa pagsulay sa ilang ahugot nga pagtuo.

20 Ug karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, usa ka sugo Ako mohatag nganha kaninyo, nga kutob sa moanhi dinhi, nga mopabilin diha sa palibut nga rehiyon, tuguti nga sila magpabilin.

21 Ug kadto nga dili magpabilin, kinsa adunay mga banay didto sa silangan, himoa nga sila maghulat sulod sa mubo nga panahon, ingon nga ang akong sulugoon nga si Joseph motudlo ngadto kanila;

22 Kay Ako motambag kaniya mahitungod niini nga butang, ug sa tanan nga bisan unsa nga mga butang nga siya motudlo ngadto kanila matuman.

23 Ug himoa nga ang akong mga katawhan kinsa nagpuyo sa palibut nga mga rehiyon magmatinud-anon kaayo, ug magmainampoon, ug magmapainubsanon diha sa akong atubangan, ug dili mopadayag sa mga butang diin Ako mipadayag ngadto kanila, hangtud nga kini kaalam ngari kanako nga sila kinahanglan nga ipadayag.

24 Ayaw pagsulti og mga paghukom, ni amopagarbo og hugot nga pagtuo ni sa kahibulongan nga mga buhat, apan mabinantayon nga magtigum, kutob sa mahimo diha sa usa ka rehiyon, nga subay sa mga pagbati sa mga katawhan;

25 Ug tan-awa, Ako mohatag nganha kaninyo sa kalooy ug grasya diha sa ilang mga mata, aron kamo makapahulay sa akalinaw ug luwas sa katalagman, samtang ikaw nakigsulti ngadto sa mga katawhan: Ipahamtang ang paghukom ug kaangayan ngari kanamo sumala sa balaod, ug pasayloa kami sa among mga kasaypanan.

26 Karon, tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo, akong mga higala, sa ingon niini nga paagi kamo makakita og kalooy diha sa mga mata sa mga katawhan, hangtud ang akasundalohan sa Israel mahimo nga labing bantugan.

27 Ug Ako mopahumok sa mga kasingkasing sa mga katawhan, ingon nga Ako mipahumok sa kasingkasing ni aParaon, sa matag karon ug unya, hangtud nga ang akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., ug ang akong mga anciano, kinsa Ako mitudlo, makabaton og higayon sa pagpundok ug kusgan nga mga tawo diha sa akong balay,

28 Ug aron mopadala og amaalamon nga mga tawo, aron pagtuman sa akong gisugo mahitungod sa bpagpalit sa tanan nga mga yuta diha sa lalawigan sa Jackson nga mahimo nga mapalit, ug sa kasikbit nga mga lalawigan sa palibut.

29 Kay mao kini ang akong kabubut-on nga kini nga mga yuta kinahanglan nga mapalit; ug human sila mapalit nga ang akong mga santos makapanag-iya kanila sumala sa mga balaod sa apagpahinungod diin Ako mihatag.

30 Ug human mapalit kini nga mga yuta, Ako moisip sa mga asundalo sa Israel nga walay mga sala sa pagpanag-iya sa ilang kaugalingon nga mga yuta, nga sila nakapalit pinaagi sa ilang mga salapi, ug sa pagguba sa mga tore sa akong mga kaaway nga anaa diha kanila, ug sa pagpatibulaag sa ilang mga magbalantay, ug sa bpagpanimalos sa akong mga kaaway ngadto sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan kanila nga nagdumot kanako.

31 Apan himoa unà ang akong mga sundalo nga mahimo nga bantugan kaayo, ug himoa kini nga amabalaan diha sa akong atubangan, aron kini mahimo nga mahayag sama sa adlaw, ug matin-aw sama sa bbulan, ug aron ang iyang mga bandila mahimo nga makalilisang ngadto sa tanan nga mga nasud;

32 Aron ang mga gingharian niini nga kalibutan mapugos sa pagdawat sa gingharian sa Zion nga mao gayud ang agingharian sa atong Dios ug sa iyang Kristo; busa, tuguti nga kita bubos ngadto sa iyang mga balaod.

33 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, kini gikinahanglan ngari kanako nga ang una nga mga anciano sa akong simbahan kinahanglan nga makadawat sa ilang mga apagtuga gikan sa kahitas-an diha sa akong balay, diin Ako misugo nga tukuron diha sa akong ngalan diha sa yuta sa Kirtland.

34 Ug himoa kadto nga mga sugo diin Ako mihatag mahitungod sa Zion ug sa iyang abalaod mahimo nga mapahamtang ug mapatuman, human sa iyang katubsanan.

35 Dihay adlaw sa abalaan nga pagtawag, apan ang panahon miabut alang sa adlaw sa pagpili; ug himoa nga kadto nga napili mga btakus.

36 Ug kini ipakita ngadto sa akong sulugoon, pinaagi sa tingog sa Espiritu, kadto nga anapili; ug sila bpagabalaanon;

37 Ug kay sila magsunod sa atambag diin sila nakadawat, sila makabaton og gahum human sa daghan nga mga adlaw sa pagtuman sa tanan nga mga butang kalabut sa Zion.

38 Ug usab Ako moingon nganha kaninyo, pangamuyo alang sa kalinaw, dili lamang ngadto sa mga katawhan nga nagdagmal kaninyo, apan ngadto usab sa tanan nga mga katawhan;

39 Ug ipakayab ang usa ka abandila sa bkalinaw ug himoa ang usa ka pagpahayag sa kalinaw ngadto sa mga lumulupyo sa yuta;

40 Ug paghimo og sugyot alang sa kalinaw ngadto niadto kinsa nagdagmal kaninyo, sumala sa tingog sa Espiritu nga anaa kaninyo, ug ang atanan nga mga butang molihok alang sa inyong kaayohan.

41 Busa, pagmatinud-anon; ug tan-awa, ug sud-onga, Ako amouban kaninyo gani ngadto sa katapusan. Bisan pa niana. Amen.