Pagtuga
    Footnotes
    Theme

    Pagtuga

    Diha sa usa ka kinatibuk-an nga pagsabut, usa ka gasa sa gahum gikan sa Dios. Takus nga mga sakop sa Simbahan makadawat og usa ka gasa sa gahum pinaagi sa mga ordinansa diha sa templo nga naghatag kanila sa panudlo ug mga pakigsaad sa Balaan nga Pagkapari nga ilang gikinahanglan aron makakab-ut og kahimayaan. Ang pagtuga naglakip og panudlo mahitungod sa laraw sa kaluwasan.

    True