Pagkahimaya sa Panagway
  Footnotes
  Theme

  Pagkahimaya sa Panagway

  Ang kahimtang sa mga tawo kinsa sa mubo nga panahon nausab ang panagway ug kinaiyahan—nga, gibayaw sa usa ka labaw nga taas nga espirituhanon nga kahimtang—aron sila makalahutay sa atubangan ug himaya sa langitnon nga mga binuhat.

  Ang Pagkahimaya sa Panagway ni Kristo

  Pedro, Santiago, ug Juan nakakita sa Ginoo nga gihimaya ug nahimaya ang panagway sa ilang atubangan. Ang Manluluwas kaniadto misaad nga si Pedro makadawat sa mga yawe sa gingharian sa langit (Mat. 16:13–19; 17:1–9; Mar. 9:2–10; Luc. 9:28–36; 2 Ped. 1:16–18). Dinhi niini nga mahinungdanon nga hitabo, ang Manluluwas, si Moises, ug si Elias (Elijah) mihatag sa gisaad nga mga yawe sa pagkapari ngadto ni Pedro, Santiago, ug Juan. Uban niini nga mga yawe sa pagkapari, ang mga Apostoles adunay gahum sa pagpadayon sa buluhaton sa gingharian human sa pagkayab ni Jesus.

  Si Joseph Smith mitudlo nga sa bungtod sa transpigurasyon, si Pedro, Santiago, ug Juan nahimaya usab ang panagway. Sila nakakita og usa ka panan-awon sa yuta sama sa sa iyang umaabut nga gihimaya nga kahimtang (D&P 63:20–21). Sila nakakita ni Moises ug Elijah, duha ka mga binuhat nga nabalhin sa pagkahimaya, ug nakadungog sa tingog sa Amahan. Ang Amahan nag-ingon, “Kini ang akong hinigugma nga Anak, kinsa Ako nahimuot pag-ayo; pamati kamo kaniya” (Mat. 17:5).

  Mga Binuhat nga gihimaya ang panagway