Ishmael, Ugangan nga Lalaki ni Nephi
    Footnotes
    Theme

    Ishmael, Ugangan nga Lalaki ni Nephi

    Usa ka tawo diha sa Basahon ni Mormon kinsa, uban sa iyang banay, mikuyog sa banay ni Lehi diha sa ilang panaw ngadto sa gisaad nga yuta.