Armagedon
    Footnotes
    Theme

    Armagedon

    Ang ngalan nga Armagedon gikuha gikan sa Hebreohanon nga Har Megiddon, nagkahulugan nga “bukid sa Megiddo”. Ang walog sa Megiddo anaa diha sa kasadpan nga bahin sa patag sa Esdraelon, 50 ka mga milya (80 ka mga kilometro) amihanan sa Jerusalem, ug mao ang dapit sa daghan nga malisud nga mga gubat diha sa panahon sa Daang Tugon. Ang usa ka dako ug katapusan nga away mahitabo sa hapit na ang panahon sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo gitawag og gubat sa Armagedon tungod kay kini magsugod diha sa sama nga dapit. (Tan-awa Ezeq. 39:11; Zac. 12–14, labi na sa 12:11; Pin. 16:14–21).