Gamaliel
    Footnotes
    Theme

    Gamaliel

    Usa ka inila nga Pariseo diha sa Bag-ong Tugon kinsa nahibalo ug nagtudlo sa balaod sa Judeo. Si Apostol Pablo usa sa iyang mga tinun-an (Buh. 22:3). Siya dako og impluwensya diha sa Sanhedrin (Buh. 5:34–40).