Taga-Efeso, Epistola Ngadto sa Mga
    Footnotes
    Theme

    Taga-Efeso, Epistola Ngadto sa Mga

    Diha sa Bag-ong Tugon, usa ka epistola nga sinulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga Santos sa mga taga-Efeso. Ang epistola mahinungdanon kaayo, kay kini naglakip sa kang Pablo nga mga pagtudlo mahitungod sa Simbahan ni Kristo.

    Kapitulo 1 naglakip sa kasagaran nga katahuran. Mga kapitulo 2–3 nagpasabut sa kausaban nga mahitabo diha sa mga katawhan sa diha nga sila mahimo nga mga sakop sa Simbahan—sila mahimo nga mga isigka-igsoon uban sa mga santos, uban sa mga Hentil ug mga Judeo nga nagkahiusa diha sa usa ka Simbahan. Mga kapitulo 4–6 nagpasabut sa mga tahas sa mga Apostoles ug sa mga propeta, ang kamahinungdanon sa panaghiusa, ug ang kamahinungdanon sa pagsul-ob sa tibuok taming sa Dios.