Lucifer
    Footnotes
    Theme

    Lucifer

    Ang ngalan nagpasabut nga Usa ka Mahayag o ang Tigdala og Kahayag. Siya usab nailhan nga ang Anak sa Kabuntagon. Si Lucifer mao ang usa ka anak nga espiritu sa Langitnong Amahan ug nangulo sa pagsukol didto sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta. Ang ngalan nga Lucifer migula makausa lamang diha sa Biblia (Isa. 14:12). Pagpadayag sa ulahing mga adlaw naghatag og dugang paghulagway sa pagkapukan ni Lucifer (D&P 76:25–29).

    True