Wali sa Bukid
    Footnotes
    Theme

    Wali sa Bukid

    Ang pakigpulong sa Ginoong Jesukristo ngadto sa iyang mga tinun-an kinsa hapit na ipadala sa ilang mga misyon (Mat. 5–7; Luc. 6:20–49). Ang Ginoo mihatag sa iyang wali human matawag ang Napulog Duha.

    Ang wali gipatin-aw pinaagi sa paghubad sa Biblia ni Joseph Smith ug pinaagi sa samang wali nga natala diha sa 3 Ne. 12:14 diin nagpakita sa mahinungdanon nga bahin sa wali nga nawala gikan sa kasaysayan diha sa Mateo.