Kanon
    Footnotes
    Theme

    Kanon

    Usa ka giila, gamhanan nga pagtipon sa sagrado nga mga basahon. Diha sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang kanonikal nga mga basahon gitawag og sumbanan nga mga kasulatan ug naglakip sa Daan ug Bag-ong Tugon, ang Basahon ni Mormon, ang Doktrina ug mga Pakigsaad, ug ang Perlas nga Labing Bililhon.