Samarianhon, Mga
    Footnotes
    Theme

    Samarianhon, Mga

    Ang mga katawhan sa biblia kinsa mipuyo sa Samaria human ang amihanan nga gingharian sa Israel nailog sa mga Asiriahanon. Ang mga Samarianhon may pagka-Israelite ug may pagka-Hentil. Ang ilang relihiyon mao ang usa ka sinagulan sa tinuohan nga Judeo ug mga tinuohan ug mga batasan nga pagano. Ang sambingay sa maayo nga Samarianhon sa Luc. 10:25–37 nagpakita sa pagdumot nga gihambin sa mga Judeo alang sa mga Samarianhon tungod kay ang mga Samarianhon mibiya sa hingpit gikan sa relihiyon nga Israelite. Ang Ginoo misugo sa mga Apostoles sa pagtudlo sa ebanghelyo ni Kristo ngadto sa mga Samarianhon (Buh. 1:6–8). Si Felipe malampuson nga misangyaw sa ebanghelyo ni Kristo ngadto sa mga katawhan sa Samaria ug mibuhat og daghan nga mga milagro diha kanila (Buh. 8:5–39).