Cowdery, Oliver
    Footnotes
    Theme

    Cowdery, Oliver

    Ang ikaduha nga anciano sa gipahiuli nga Simbahan ug usa sa Tulo ka mga Saksi ngadto sa balaan nga sinugdanan ug sa pagkatinuod sa Basahon ni Mormon. Siya ang nahimo ingon nga tigsulat samtang si Joseph Smith naghubad sa Basahon ni Mormon gikan sa mga palid nga bulawan (JS—K 1:66–68).