Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 110


Seksyon 110

Mga Panan-awon gipakita ngadto ni Joseph Smith ang Propeta ug ni Oliver Cowdery diha sa templo sa Kirtland, Ohio, 3 sa Abril 1836 (History of the Church, 2:435–436). Ang higayon mao ang usa ka panagtigum sa Adlaw nga Igpapahulay. Ang Propeta nagpasiuna sa iyang talaan sa mga pagpakita uban niini nga mga pulong: “Sa kahapunon, ako mitabang sa uban nga mga Presidente sa pag-apud-apod sa Panihapon sa Ginoo ngadto sa Simbahan, nadawat kini gikan sa Napulog Duha, kansang kahigayunan mao ang pagpangatungdanan sa sagrado nga talad niining adlawa. Human mahimo kini nga pag-alagad ngadto sa akong mga kaigsoonan, ako mibiya sa pulpito, ang mga tabil gipaubos, ug ako miyukbo, uban ni Oliver Cowdery, sa maligdong ug mahilum nga pag-ampo. Human motindog gikan sa pag-ampo, ang mosunod nga panan-awon gipadayag ngari kanamong duha” (History of the Church, 2:435).

1–10, Ang Ginoo nga Jehova mipakita diha sa himaya ug midawat sa Templo sa Kirtland, ingon nga iyang balay; 11–12, Sila si Moises ug Elias sa tagsa-tagsa mipakita ug mitugyan sa ilang mga yawe ug mga kapaigoan; 13–16, Si Elijah mibalik ug mitugyan sa mga yawe sa iyang kapaigoan ingon sa gisaad ni Malaquias.

1 Ang atabil gikuha gikan sa among mga hunahuna, ug ang mga bmata sa among panabut nabuksan.

2 Kami nakakita sa Ginoo nga nagtindog diha sa barandilya sa pulpito, sa among atubangan; ug ubos sa iyang mga tiil mao ang usa ka hinlo nga buhat sa lunsay nga bulawan, diha sa bulok nga sama sa baga.

3 Ang iyang mga amata ingon sa usa ka siga sa kalayo; ang buhok sa iyang ulo puti sama sa lunsay nga yelo; ang iyang bpanagway mihayag labaw sa kahayag sa adlaw; ug ang iyang ctingog ingon sa dahunog sa dagko nga mga katubigan, gani ang tingog ni dJehova, nag-ingon:

4 Ako mao ang asinugdanan ug ang katapusan; Ako mao siya kinsa bnabuhi, Ako mao siya kinsa gipatay; Ako mao ang inyong cmanlalaban ngadto sa Amahan.

5 Tan-awa, ang inyong mga sala agipasaylo diha kaninyo; kamo malimpyo sa akong atubangan; busa, ihangad ang inyong mga ulo, ug pagmaya.

6 Himoa ang mga kasingkasing sa inyong mga kaigsoonan nga magmaya, ug himoa ang mga kasingkasing sa akong tanan nga mga katawhan nga magmaya, kinsa, uban sa ilang kusog, anagtukod niini nga balay ngadto sa akong ngalan.

7 Kay tan-awa, Ako amidawat niini nga bbalay, ug ang akong ngalan maania dinhi; ug Ako magpakita sa akong kaugalingon ngadto sa akong mga katawhan diha sa kalooy dinhi niini nga balay.

8 Oo, Ako amopakita ngadto sa akong mga sulugoon, ug mosulti ngadto kanila sa akong kaugalingon nga tingog, kon ang akong mga katawhan maghupot sa akong mga sugo, ug dili bmaghugaw-hugaw niining cbalaan nga balay.

9 Oo ang mga kasingkasing sa mga kaliboan ug napulo ka mga kaliboan malipay sa hilabihan sa sangputanan sa mga apanalangin nga ibu-bu, ug ang bpagtuga diin ang akong mga sulugoon gitugahan dinhi niini nga balay.

10 Ug ang pagkabantog niini nga balay mokaylap ngadto sa langyaw nga mga yuta; ug kini mao ang sinugdanan sa panalangin nga aibu-bu diha sa mga ulo sa akong mga katawhan. Bisan pa niana. Amen.

11 Human matapos kini nga apanan-awon, ang mga kalangitan naabli pag-usab ngari kanamo; ug si bMoises mipakita diha sa among atubangan, ug mitugyan ngari kanamo sa mga cyawe sa dpagpundok sa Israel gikan sa upat ka mga bahin sa yuta, ug sa pagdala sa napulo ka mga kaliwatan gikan sa yuta sa eamihanan.

12 Human niini, si aElias mipakita, ug mitugyan sa bkapaigoan sa cebanghelyo ni Abraham, miingon nga diha kanamo ug sa among binhi sa tanan nga mga kaliwatan nga mosunod kanamo pagapanalanginan.

13 Human matapos kini nga panan-awon, lain nga mahinungdanon ug mahimayaon nga panan-awon miabut diha kanamo; kay si aElijah ang propeta, kinsa bgidala ngadto sa langit nga wala makatilaw og kamatayon, nagbarug diha sa among atubangan, ug miingon:

14 Tan-awa, ang panahon miabut na sa hingpit, nga gipamulong pinaagi sa ba-ba ni Malaquias—nga nagpamatuod nga siya [Elijah] kinahanglan nga ipadala, sa dili pa moabut ang mahinungdanon ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo—

15 Sa apagpabalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug ang mga anak ngadto sa mga amahan, basin pa unya ang tibuok yuta pagahampakon uban sa usa ka tunglo—

16 Busa, ang mga yawe niini nga kapaigoan gitugyan ngadto sa inyong mga kamot; ug pinaagi niini kamo masayud nga ang mahinungdanon ug makalilisang nga aadlaw sa Ginoo duol na, gani diha sa mga pultahan.