Elijah
  Footnotes
  Theme

  Elijah

  Usa ka propeta sa Daang Tugon kinsa mibalik sa ulahing mga adlaw aron sa pagtugyan sa mga yawe sa gahum sa pagbugkos diha kang Joseph Smith ug Oliver Cowdery. Sa iyang panahon, si Elijah nangalagad didto sa Amihanang bahin sa Gingharian sa Israel (1 Hari 17–22; 2 Hari 1–2). Siya adunay hilabihan ka hugot nga pagtuo sa Ginoo ug nailhan tungod sa daghan nga mga milagro. Siya mipugong sa ulan sulod sa tulo ug tunga ka mga tuig. Siya mibuhi sa usa ka bata nga lalaki gikan sa patay ug mipakanaog og kalayo gikan sa langit (1 Hari 17–18). Ang mga katawhan nga Judeo nagpaabut gihapon alang sa pagbalik ni Elijah, ingon sa gipanagna ni Malaquias nga siya mobalik (Mal. 4:5). Siya nagpabilin nga usa ka dinapit nga bisita sa kasaulogan sa Judeo sa pagpalabay, diin usa ka bukas nga pultahan ug usa ka bakante nga lingkuranan ang naghulat kaniya sa kanunay.

  Ang propeta Joseph Smith miingon nga si Elijah naghupot sa gahum sa pagbugkos sa Melchizedek nga Pagkapari ug mao ang katapusan nga propeta nga naghimo sa ingon sa wala pa ang panahon ni Jesukristo. Siya nagpakita sa Bukid sa Transpigurasyon uban kang Moises ug mitugyan sa mga yawe sa pagkapari diha ni Pedro, Santiago ug Juan (Mat. 17:3). Siya nagpakita pag-usab, uban ni Moises ug uban pa, sa 3 sa Abril 1836, didto sa Templo sa Kirtland, Ohio ug mitugyan sa mao gihapon nga mga yawe diha kang Joseph Smith ug Oliver Cowdery (D&P 110:13–16). Ang tanan niini mao ang pagpangandam alang sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo ingon sa gipamulong diha sa Malaquias 4:5–6.

  Ang gahum ni Elijah mao ang gahum sa pagbugkos sa pagkapari diin ang mga butang nga gibugkos o gihubad sa yuta gibugkos o gihubad didto sa langit (D&P 128:8–18). Pinili nga mga sulugoon sa Ginoo sa yuta karong adlawa aduna niini nga gahum sa pagbugkos ug paghimo sa makaluwas nga mga ordinansa sa ebanghelyo alang sa mga buhi ug sa mga patay (D&P 128:8).