Nehemias
  Footnotes
  Theme

  Nehemias

  Usa ka Israelite nga dungganan nga tawo sa Babelon diha sa Daang Tugon (tingali usa ka Levite o sa tribo sa Juda) kinsa naghupot sa katungdanan nga tigdala sa kopa sa hawanan ni Artajerjes, diin siya nakakuha og usa ka harianon nga komisyon nga naghatag kaniya og katungod sa pagtukod og usab sa mga paril sa Jerusalem.

  Ang basahon ni Nehemias

  Kini nga basahon usa ka sumpay sa basahon ni Esdras. Kini naglakip sa asoy sa pag-uswag ug mga kalisdanan sa buluhaton didto sa Jerusalem human sa pagbalik sa mga Judeo gikan sa pagkabihag sa Babelonia. Mga kapitulo 1–7 nagsaysay sa kang Nehemias nga unang pagduaw ngadto sa Jerusalem ug ang pagtukod pag-usab sa mga paril sa dakbayan, bisan pa sa dako nga pagsupak. Kapitulo 8–10 naghulagway sa relihiyoso ug katilingbanon nga mga kausaban nga gisulayan sa pagpatuman ni Nehemias. Mga kapitulo 11–13 naghatag og listahan sa mga ngalan niadtong takus ug naghatag og usa ka asoy sa pagpahinungod sa paril. Mga bersikulo 4–31 sa kapitulo 13 nagtala sa ikaduha nga pagduaw ni Nehemias ngadto sa Jerusalem human mahilayo sulod sa 12 ka mga katuigan.