Shem
    Footnotes
    Theme

    Shem

    Diha sa Daang Tugon, ang matarung nga anak nga lalaki ni Noe, ug sumala ngadto sa tradisyon, ang mga katigulangan sa mga Shemite, o mga Semite, nga mga katawhan, lakip ang mga Arabo, mga Hebreohanon, mga taga-Babelon, mga Sirianhon, mga taga-Ponician, ug mga Asiriahanon (Gen. 5:29–32; 6:10; 7:13; 9:26; 10:21–32; Moises 8:12). Diha sa pagpadayag sa ulahing mga adlaw si Shem gipasabut nga ang usa ka “labing halangdon nga pari” (D&P 138:41).